Op zoek van een projectleider/ à la recherche d’un chef de projet.

image_pdfimage_print

De nv Abattoir is in het kader van projecten Forum Abattoir & SYNCITY is op zoek naar een projectleider voor een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, voor een periode van 24 maanden. Architect of ingenieur architect. Tweetalig NL/FR

Dans le cadre des projets Forum Abattoir et SYNCITY, la SA Abattoir recherche un chef de projet pour un emploi à temps plein, à titre indépendant, pour une période de 24 mois. Architecte ou ingénieur architecte/ parfait bilingue NL/FR

Projectleider Syncity/ Forum-Abattoir. 

De site van Abattoir staat vandaag voor een strategisch keerpunt in haar bestaan: de ruimte die de site inneemt in het hart van de stad en aan de rand van het kanaal van Brussel heeft ertoe geleid dat de nv Abattoir, als beheerder van de site, nadenkt over de toekomst van haar activiteiten en over een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De site van Abattoir is een ruimte geworden om te innoveren en te diversifiëren in de voedingssector. Tevens is het een plek geworden waar sociaal-economische en milieukwesties worden bevraagd, en dit in relatie tot de buurt en de stad waarin ze zich bevindt.

De eerstvolgende realisatie wordt de Manufakture Abattoir, een gebouw met nieuwe bedrijfsruimte voor versnijders en mogelijks andere productieve voedingsactiviteiten. Daarnaast komt er in het gebouw een parkeervoorziening en eventueel ook een zwembad. 

Andere aan de gang zijnde projecten op de site zijn de Kotmet (een combinatie van winkels, studentenhuisvesting en appartementen) en de restauratie van de overdekte markt.

Het project ‘Forum Abattoir’, een samenwerking tussen Inter-Environnement Bruxelles (IEB), het Centrum voor Stadsvernieuwing (CSV) en de nv Abattoir, bestaat sinds eind 2013 met als doel een debat te creëren rond de toekomst van de site en de activiteiten:

 • Welke voedselsectoren zijn mogelijk in de stad ?
 • Wat is de toekomst voor elke evolutie voor een tertiaire stad die steeds meer uitbesteedt van wat zij zelf nodig heeft aan voedselvoorzieningen ?
 • Welke banden kunnen worden gecreëerd tussen de buurt, haar inwoners en een productielocatie

Sinds begin 2019 zijn zowel de nv Abattoir als Forum Abattoir betrokken bij het Syncityproject; het betreft een samenwerking met twee onderzoeksinstellingen : OIKODROM– the Vienna Institute for Urban Sustainability, Austria en de Université libre de Bruxelles,Laboratories IGEAT and LoUIsE. 

Het Syncity project onderzoekt de huidige situatie in Kuregem om de gewenste toekomst voor de buurt en haar bewoners te ontwikkelen: hoe kan een goede levenskwaliteit in evenwicht zijn met stedelijke duurzaamheidsnoden en wat verwacht je van stedelijke vernieuwingsprojecten?Het project bestaat uit de ontwikkeling van participatieve instrumenten met als doel een juiste diagnose van de context te maken.

Job

De nv Abattoir is in het kader van deze twee projecten op zoek naar een projectleider voor een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, voor een periode van 24 maanden.

Enerzijds voor Forum Abattoir, project Manufakture, om samen te werken met de huidige projectmanager van Forum Abattoir. 

Anderzijds voor Syncity, om samen te werken met de projectverantwoordelijke die werkt voor Abattoir nv. 

De samenwerking zal voor ongeveer 1/3devan de tijd gebeuren voor het project Manufakture en voor ongeveer 2/3devan de tijd voor Syncity. 

Taken

Project Syncity :

 • Het nadenken over het gebruik van de open ruimte op de site van Abattoir, rekening houdende met de verschillende gebruikers.
 • Het organiseren van overleg tussen en het op elkaar afstemmen van de eisen en verwachtingen van de verschillende activiteiten : voornamelijk socio-culturele activiteiten en economische activiteiten (Abattoir).
 • Het maken van visuele en grafische documenten in relatie tot het gebruik van de open ruimte.
 • Het participeren aan overlegmomenten in het kader van het Syncity Project.

Forum Abattoir, project Manufakture: 

 • Het organiseren vanontmoetingentussende professionele gebruikers van de site en de wijk, het opstellen en publiceren van diagnoses enontwikkelingsmogelijkhedendie voldoen aan hun behoeften in verband met de reeds geïdentificeerdeprojecten.
 • De animatie van workshops, en verkenningswandelingen voor gebruikers van de site en de buurt (zowel professioneel, industrieel, als de gewone bewoners, consumenten, …)
 • Het beheer en de animatie van een Nederlandstalige website.
 • Het organiseren van debatten, conferenties, buurtvergaderingen…

Vaardigheden en kennis

 • Interesse voor een complexe, stedenbouwkundige context met een verscheidenheid aan actoren, projecten en activiteiten
 • Interesse voor het ontwerp van de publieke ruimte, met aandacht voor sociale, ecologische en economische aspecten die een invloed kunnen hebben op het ontwerp
 • Affiniteit met de context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het algemeen, de context van een wijk zoals Kuregem in het bijzonder
 • Interesse hebben voor de implementatie van stedelijke voedselproductieprojecten, aangepast aan de middelen en behoeften van een populaire buurtomgeving.
 • Kennis van de vee- en vleessector is een pluspunt. 
 • Ervaring met projectanimatie.
 • Bewustzijn van dierenwelzijnskwesties en ethiek daaromtrent.
 • Belangstelling hebben voor kwesties die verband houden met culturele praktijken van voedselconsumptie.
 • Ervaring met Autocad.
 • Bekwaam zijn om zowel in team als zelfstandig te werken.
 • Vlotte relationele vaardigheden.
 • Creatief, nieuwsgierig.
 • Drietalig NL / FR / EN : een uitstekende kennis van het Nederlands zowel geschreven als gesproken; een goed beheersing van het gesproken Frans en Engels.
 • Kennis van het stedelijk weefsel van Kuregem en de stedelijke problematiek van de wijk is een pluspunt.

Opleiding

Burgerlijk ingenieur architect of architect. 

Aanbod

Een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, met een vooropgestelde duurtijd van 24 maanden. De vooropgestelde startdatum is 1 september 2019.

Solliciteren

Sollicitatiebrief en CV opsturen tegen 10 juli, ter attentie van Claire Scohier en Jo Huygh :

info@forum-abattoir.org en jo.huygh@abattoir.be

Chef de projet Syncity / Forum Abattoir.

Aujourd’hui, le site de l’Abattoir arrive à un tournant stratégique dans son existence : l’espace qu’il occupe au cœur de la ville et au bord du canal de Bruxelles a conduit la SA Abattoir, en tant que gestionnaire du site, à réfléchir au devenir de ses activités et à un nouveau développement urbain. Le site de l’Abattoir est devenu un espace de recherche et de diversification dans le secteur alimentaire. C’est aussi devenu un lieu de questionnement socio-économique et environnemental par rapport au quartier et à la ville oùil est situé.

La prochaine réalisation sera la Manufacture Abattoir, un bâtiment avec de nouveaux locaux commerciaux pour les grossistes « découpeurs » de viande et éventuellement d’autres activités alimentaires productives. De plus, l’immeuble disposera d’un parking et éventuellement d’une piscine. 

D’autres projets en cours sur le site comprennent le Kotmet (une combinaison de magasins, de logements étudiants et d’appartements) et la restauration du marché couvert classé.

Depuis la fin 2013, Inter Environnement Bruxelles (IEB), le Centre de Rénovation Urbaine (CRU-CSV)et la SA Abattoircollaborent à travers le projet Forum Abattoir dans l’objectif de faire émerger un débat sur l’avenir du site et de ses activités :

• Quelles filières alimentaires en ville ?

• Quelle survie pour une ville tertiaire qui délocalise toujours plus loin ce dont elle se nourrit ?

• Quels liens entre un quartier, ses habitants et un lieu de production ?

Depuis début 2019, la SA Abattoir et Forum Abattoir participent au projet Syncity en collaboration avec deux instituts de recherche : OIKODROM – l’Institut de Vienne pour la durabilité urbaine, Autriche et l’Université libre de Bruxelles, les laboratoires IGEAT et LoUIsE. Le projet Syncity étudie la situation actuelle à Cureghem afin de développer ensemble l’avenir souhaité pour le quartier et ses habitants : comment concilier une bonne qualité de vie avec les besoins de durabilité urbaine et qu’attendez-vous des projets de rénovation urbaine ? Le projet consiste à développer des outils de diagnostic participatif.

Emploi

Dans le cadre de ces deux projets, la SA Abattoir recherche un chef de projet pour un emploi à temps plein, à titre indépendant, pour une période de 24 mois.

Le contrat visera d’une part une mission pour Forum Abattoir lié au projet de Manufakture, en coopération avec l’actuel chef de projet de Forum Abattoir. D’autre part, une mission pour Syncity, visant à travailler avec le chef de ce projet pour la SA Abattoir. 

La collaboration aura lieu environ 1/3 du temps pour le projet Manufakture et environ 2/3 du temps pour Syncity. 

Missions

Projet Syncity :

 • Réfléchir à l’utilisation de l’espace ouvert sur le site de l’Abattoir, en tenant compte des différents utilisateurs.
 • Organiser la concertation et harmoniser les exigences et les attentes des différentes activités : principalement les activités socioculturelles (vzw Cultureghem) et les activités économiques (Abattoir).
 • Créer des documents visuels et graphiques en relation avec l’utilisation de l’espace ouvert
 • Participer aux programme de réunions/ateliers/ dans le cadre du projet Syncity.

Forum Abattoir, projet Manufakture :

 • Organiser des rencontres entre les utilisateurs professionnels du site et le quartier, établir et publier des diagnostics et des opportunités de développement qui répondent à leurs besoins par rapport aux projets déjà identifiés.
 • L’organisation d’ateliers et de promenades exploratoires pour les usagers du site et du quartier (professionnels, industriels et particuliers, consommateurs, etc.).
 • Gestion et animation d’un site web en néerlandais.
 • Organisation de débats, conférences, réunions de quartier….

Compétences et connaissances 

 • Intérêt pour la conception de l’espace public, avec une attention particulière aux aspects sociaux, écologiques et économiques qui peuvent avoir une influence sur la conception.
 • Affinité avec le contexte de la Région de Bruxelles-Capitale en général, le contexte d’un quartier comme Cureghem en particulier
 • Avoir un intérêt à mettre en œuvre des projets de production alimentaire urbaine adaptés aux ressources et aux besoins d’un environnement de quartier populaire.

La connaissance des secteurs de l’élevage et de la viande est un atout.

 • Expérience en animation de projets.
 • Sensibilisation et éthique en matière de bien-être animal.
 • S’intéresser aux questions liées aux pratiques culturelles de consommation alimentaire.
 • Expérience avec Autocad.
 • Capacité de travailler à la fois en équipe et de façon autonome.
 • Compétences interpersonnelles courantes.
 • Créatif, curieux.
 • Trilingue NL / FR / EN : une excellente connaissance du néerlandais écrit et parlé ; une bonne maîtrise du français et de l’anglais parlés.
 • La connaissance du tissu urbain de Cureghem et des problèmes urbains du quartier est un atout.

Formation initiale 

Ingénieur civil architecte ou architecte.

Offre

Un emploi à temps plein, en tant qu’indépendant, d’une durée déterminée de 24 mois. 

La mission prendra début le 1 septembre 2019.

Postuler

CV et lettre de motivation avant le 10 juillet, à l’attention de M. Jo Huygh et Mme Claire Scohier  à jo.huygh@abattoir.be & info@forum-abattoir.org.