Op zoek van een projectleider/ à la recherche d’un chef de projet.

De nv Abattoir is in het kader van projecten Forum Abattoir & SYNCITY is op zoek naar een projectleider voor een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, voor een periode van 24 maanden. Architect of ingenieur architect. Tweetalig NL/FR

Dans le cadre des projets Forum Abattoir et SYNCITY, la SA Abattoir recherche un chef de projet pour un emploi à temps plein, à titre indépendant, pour une période de 24 mois. Architecte ou ingénieur architecte/ parfait bilingue NL/FR

Projectleider Syncity/ Forum-Abattoir. 

De site van Abattoir staat vandaag voor een strategisch keerpunt in haar bestaan: de ruimte die de site inneemt in het hart van de stad en aan de rand van het kanaal van Brussel heeft ertoe geleid dat de nv Abattoir, als beheerder van de site, nadenkt over de toekomst van haar activiteiten en over een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De site van Abattoir is een ruimte geworden om te innoveren en te diversifiëren in de voedingssector. Tevens is het een plek geworden waar sociaal-economische en milieukwesties worden bevraagd, en dit in relatie tot de buurt en de stad waarin ze zich bevindt.

De eerstvolgende realisatie wordt de Manufakture Abattoir, een gebouw met nieuwe bedrijfsruimte voor versnijders en mogelijks andere productieve voedingsactiviteiten. Daarnaast komt er in het gebouw een parkeervoorziening en eventueel ook een zwembad. 

Andere aan de gang zijnde projecten op de site zijn de Kotmet (een combinatie van winkels, studentenhuisvesting en appartementen) en de restauratie van de overdekte markt.

Het project ‘Forum Abattoir’, een samenwerking tussen Inter-Environnement Bruxelles (IEB), het Centrum voor Stadsvernieuwing (CSV) en de nv Abattoir, bestaat sinds eind 2013 met als doel een debat te creëren rond de toekomst van de site en de activiteiten:

 • Welke voedselsectoren zijn mogelijk in de stad ?
 • Wat is de toekomst voor elke evolutie voor een tertiaire stad die steeds meer uitbesteedt van wat zij zelf nodig heeft aan voedselvoorzieningen ?
 • Welke banden kunnen worden gecreëerd tussen de buurt, haar inwoners en een productielocatie

Sinds begin 2019 zijn zowel de nv Abattoir als Forum Abattoir betrokken bij het Syncityproject; het betreft een samenwerking met twee onderzoeksinstellingen : OIKODROM– the Vienna Institute for Urban Sustainability, Austria en de Université libre de Bruxelles,Laboratories IGEAT and LoUIsE. 

Het Syncity project onderzoekt de huidige situatie in Kuregem om de gewenste toekomst voor de buurt en haar bewoners te ontwikkelen: hoe kan een goede levenskwaliteit in evenwicht zijn met stedelijke duurzaamheidsnoden en wat verwacht je van stedelijke vernieuwingsprojecten?Het project bestaat uit de ontwikkeling van participatieve instrumenten met als doel een juiste diagnose van de context te maken.

Job

De nv Abattoir is in het kader van deze twee projecten op zoek naar een projectleider voor een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, voor een periode van 24 maanden.

Enerzijds voor Forum Abattoir, project Manufakture, om samen te werken met de huidige projectmanager van Forum Abattoir. 

Anderzijds voor Syncity, om samen te werken met de projectverantwoordelijke die werkt voor Abattoir nv. 

De samenwerking zal voor ongeveer 1/3devan de tijd gebeuren voor het project Manufakture en voor ongeveer 2/3devan de tijd voor Syncity. 

Taken

Project Syncity :

 • Het nadenken over het gebruik van de open ruimte op de site van Abattoir, rekening houdende met de verschillende gebruikers.
 • Het organiseren van overleg tussen en het op elkaar afstemmen van de eisen en verwachtingen van de verschillende activiteiten : voornamelijk socio-culturele activiteiten en economische activiteiten (Abattoir).
 • Het maken van visuele en grafische documenten in relatie tot het gebruik van de open ruimte.
 • Het participeren aan overlegmomenten in het kader van het Syncity Project.

Forum Abattoir, project Manufakture: 

 • Het organiseren vanontmoetingentussende professionele gebruikers van de site en de wijk, het opstellen en publiceren van diagnoses enontwikkelingsmogelijkhedendie voldoen aan hun behoeften in verband met de reeds geïdentificeerdeprojecten.
 • De animatie van workshops, en verkenningswandelingen voor gebruikers van de site en de buurt (zowel professioneel, industrieel, als de gewone bewoners, consumenten, …)
 • Het beheer en de animatie van een Nederlandstalige website.
 • Het organiseren van debatten, conferenties, buurtvergaderingen…

Vaardigheden en kennis

 • Interesse voor een complexe, stedenbouwkundige context met een verscheidenheid aan actoren, projecten en activiteiten
 • Interesse voor het ontwerp van de publieke ruimte, met aandacht voor sociale, ecologische en economische aspecten die een invloed kunnen hebben op het ontwerp
 • Affiniteit met de context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het algemeen, de context van een wijk zoals Kuregem in het bijzonder
 • Interesse hebben voor de implementatie van stedelijke voedselproductieprojecten, aangepast aan de middelen en behoeften van een populaire buurtomgeving.
 • Kennis van de vee- en vleessector is een pluspunt. 
 • Ervaring met projectanimatie.
 • Bewustzijn van dierenwelzijnskwesties en ethiek daaromtrent.
 • Belangstelling hebben voor kwesties die verband houden met culturele praktijken van voedselconsumptie.
 • Ervaring met Autocad.
 • Bekwaam zijn om zowel in team als zelfstandig te werken.
 • Vlotte relationele vaardigheden.
 • Creatief, nieuwsgierig.
 • Drietalig NL / FR / EN : een uitstekende kennis van het Nederlands zowel geschreven als gesproken; een goed beheersing van het gesproken Frans en Engels.
 • Kennis van het stedelijk weefsel van Kuregem en de stedelijke problematiek van de wijk is een pluspunt.

Opleiding

Burgerlijk ingenieur architect of architect. 

Aanbod

Een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, met een vooropgestelde duurtijd van 24 maanden. De vooropgestelde startdatum is 1 september 2019.

Solliciteren

Sollicitatiebrief en CV opsturen tegen 10 juli, ter attentie van Claire Scohier en Jo Huygh :

info@forum-abattoir.org en jo.huygh@abattoir.be

Chef de projet Syncity / Forum Abattoir.

Aujourd’hui, le site de l’Abattoir arrive à un tournant stratégique dans son existence : l’espace qu’il occupe au cœur de la ville et au bord du canal de Bruxelles a conduit la SA Abattoir, en tant que gestionnaire du site, à réfléchir au devenir de ses activités et à un nouveau développement urbain. Le site de l’Abattoir est devenu un espace de recherche et de diversification dans le secteur alimentaire. C’est aussi devenu un lieu de questionnement socio-économique et environnemental par rapport au quartier et à la ville oùil est situé.

La prochaine réalisation sera la Manufacture Abattoir, un bâtiment avec de nouveaux locaux commerciaux pour les grossistes « découpeurs » de viande et éventuellement d’autres activités alimentaires productives. De plus, l’immeuble disposera d’un parking et éventuellement d’une piscine. 

D’autres projets en cours sur le site comprennent le Kotmet (une combinaison de magasins, de logements étudiants et d’appartements) et la restauration du marché couvert classé.

Depuis la fin 2013, Inter Environnement Bruxelles (IEB), le Centre de Rénovation Urbaine (CRU-CSV)et la SA Abattoircollaborent à travers le projet Forum Abattoir dans l’objectif de faire émerger un débat sur l’avenir du site et de ses activités :

• Quelles filières alimentaires en ville ?

• Quelle survie pour une ville tertiaire qui délocalise toujours plus loin ce dont elle se nourrit ?

• Quels liens entre un quartier, ses habitants et un lieu de production ?

Depuis début 2019, la SA Abattoir et Forum Abattoir participent au projet Syncity en collaboration avec deux instituts de recherche : OIKODROM – l’Institut de Vienne pour la durabilité urbaine, Autriche et l’Université libre de Bruxelles, les laboratoires IGEAT et LoUIsE. Le projet Syncity étudie la situation actuelle à Cureghem afin de développer ensemble l’avenir souhaité pour le quartier et ses habitants : comment concilier une bonne qualité de vie avec les besoins de durabilité urbaine et qu’attendez-vous des projets de rénovation urbaine ? Le projet consiste à développer des outils de diagnostic participatif.

Emploi

Dans le cadre de ces deux projets, la SA Abattoir recherche un chef de projet pour un emploi à temps plein, à titre indépendant, pour une période de 24 mois.

Le contrat visera d’une part une mission pour Forum Abattoir lié au projet de Manufakture, en coopération avec l’actuel chef de projet de Forum Abattoir. D’autre part, une mission pour Syncity, visant à travailler avec le chef de ce projet pour la SA Abattoir. 

La collaboration aura lieu environ 1/3 du temps pour le projet Manufakture et environ 2/3 du temps pour Syncity. 

Missions

Projet Syncity :

 • Réfléchir à l’utilisation de l’espace ouvert sur le site de l’Abattoir, en tenant compte des différents utilisateurs.
 • Organiser la concertation et harmoniser les exigences et les attentes des différentes activités : principalement les activités socioculturelles (vzw Cultureghem) et les activités économiques (Abattoir).
 • Créer des documents visuels et graphiques en relation avec l’utilisation de l’espace ouvert
 • Participer aux programme de réunions/ateliers/ dans le cadre du projet Syncity.

Forum Abattoir, projet Manufakture :

 • Organiser des rencontres entre les utilisateurs professionnels du site et le quartier, établir et publier des diagnostics et des opportunités de développement qui répondent à leurs besoins par rapport aux projets déjà identifiés.
 • L’organisation d’ateliers et de promenades exploratoires pour les usagers du site et du quartier (professionnels, industriels et particuliers, consommateurs, etc.).
 • Gestion et animation d’un site web en néerlandais.
 • Organisation de débats, conférences, réunions de quartier….

Compétences et connaissances 

 • Intérêt pour la conception de l’espace public, avec une attention particulière aux aspects sociaux, écologiques et économiques qui peuvent avoir une influence sur la conception.
 • Affinité avec le contexte de la Région de Bruxelles-Capitale en général, le contexte d’un quartier comme Cureghem en particulier
 • Avoir un intérêt à mettre en œuvre des projets de production alimentaire urbaine adaptés aux ressources et aux besoins d’un environnement de quartier populaire.

La connaissance des secteurs de l’élevage et de la viande est un atout.

 • Expérience en animation de projets.
 • Sensibilisation et éthique en matière de bien-être animal.
 • S’intéresser aux questions liées aux pratiques culturelles de consommation alimentaire.
 • Expérience avec Autocad.
 • Capacité de travailler à la fois en équipe et de façon autonome.
 • Compétences interpersonnelles courantes.
 • Créatif, curieux.
 • Trilingue NL / FR / EN : une excellente connaissance du néerlandais écrit et parlé ; une bonne maîtrise du français et de l’anglais parlés.
 • La connaissance du tissu urbain de Cureghem et des problèmes urbains du quartier est un atout.

Formation initiale 

Ingénieur civil architecte ou architecte.

Offre

Un emploi à temps plein, en tant qu’indépendant, d’une durée déterminée de 24 mois. 

La mission prendra début le 1 septembre 2019.

Postuler

CV et lettre de motivation avant le 10 juillet, à l’attention de M. Jo Huygh et Mme Claire Scohier  à jo.huygh@abattoir.be & info@forum-abattoir.org.




L’abattoir illustré! Un deuxième numéro!

Le deuxième numéro de son journal « l’abattoir illustré » vient de sortir! Cette fois, il s’aventure au-delà des limites du site et de son abattoir toujours en fonction depuis 128 ans. Ses pages se sont enrichies de nombreuses contributions d’acteurs du quartiers, d’habitants et de chercheurs.

Vous y trouverez, pèle-mèle, des poésies, des recettes de « grand-mère », le mode d’emploi de la viande in-vitro, des photos, des petits et des grands dessins, une carte des secteurs d’activités du quartier, un billet sur la grande diversité culturelle des habitants de Cureghem, un focus sur le commerce de voitures d’occasion, sur le logement et bien sûr, des articles sur l’élevage, sur le secteur de la boucherie à Bruxelles qui… se maintiendrait plutôt bien dans le quartier malgré la conjoncture…

Bouchers à Bruxelles

La viande, coeur de métier du quartier, aliment ayant contenu de la vie où du sang a pulsé, a toujours suscité un mélange de répulsion et d’attirance chez les mangeurs. Le secteur évolue économiquement, au gré de l’innovation, des scandales sanitaires et de maltraitante animale, des habitudes alimentaires des bruxellois de toutes confessions religieuses et d’un tissu du petit commerce fragilisé par les grandes surfaces. Malgré un contexte général difficile, les grossistes et les bouchers de Cureghem restent et se serrent les coudes à Cureghem… pourquoi?

Jusqu’à la mort – Viandes en cultures

Certains encadrent depuis toujours la consommation de la viande par des rites religieux, que d’autres aujourd’hui jugent barbares et souhaitent interdire. À la périphérie, des éleveurs cherchent à éviter les gros abattoirs industriels, souhaitant accompagner leurs animaux de la naissance jusqu’à la mort… La viande est attachée aux pratiques culturelles, qui nous font saliver ou dédaigner les abats, désirer ou appréhender la viande in vitro.

Sains et variés

Désormais, certains préfèrent manger des aliments d’origines végétales, par motivations éthiques et de santé. Cette attitude est aussi une aubaine pour l’industrie alimentaire… mais pose aussi question : les substituts de viandes sont-ils toujours bons pour la santé? Qu’est-ce que le diabète et à quoi les personnes qui en souffrent doivent-elles être attentives?

Travailler et vivre à Cureghem

Dans le quartier,des boutiques ferment mais leurs vitrines restent rarement vides, attirant des commerçants proposant des produits de partout à des clients de partout… Épiceries, boucheries, grand marché, halle alimentaire, abattoirs, commerces de voitures d’occasion, import-export, métallurgie. Depuis peu, les abattoirs accueillent des projets de production alimentaire soutenus par les nouvelles technologies et les économies d’énergie. Le site, son marché essentiellement, s’ouvre à des activités socioculturelles. Cureghem, en voie d’abandon dans les années 90, se rénove, se construit, se gentrifie par petits bouts tandis que ses rues abritent encore des personnes aux très bas revenus, qui parfois s’entassent dans des appartements exigus mais accessibles…

Bonne lecture! Goed lezing ! Er is ook eens in het Nederlands!

En lien, ici en PDF

FR : Abattoir Illustré 2 PDF

NL : Den Abattoir in woord & beeld

Et… disponible en version papier sur simple demande : info(at)forum-abattoir.org!




Forum is op zoek naar een projectleider ! Forum engage un.e animateur/trice de projet !

Forum Abattoir’ is op zoek naar een projectleider voor een halftijdse baan (2-jarig contract van bepaalde duur), bio-ingenieur, bioloog, master in milieuwetenschappen, dierenarts of gelijkwaardige ervaring, Tweetalig NL/FR Forum Abattoir est à la recherche d’un.e animateur/trice de projet 1/2 temps (CDD 2 ans), bio-ingénieur, biologiste, master en science de l’environnement, vétérinaire ou expérience équivalente, bilingue NL/FR. CV & sollicitatiebrief voor 15 februari – CV & lettre de motivation avant le 28 février 2019 @ Claire Scohier & Cataline Sénéchal : claire.scohier@ieb.be / cataline.senechal@ieb.be

Nederlands onderaan

Animateur/trice de projet Forum Abattoir

Le site des abattoirs d’Anderlecht est aujourd’hui à un tournant stratégique de son existence : l’espace qu’il occupe au cœur de la ville et en bordure du canal de Bruxelles a amené la SA Abattoir, qui le gère, à réfléchir au devenir de ses activités et à un nouveau développement urbanistique – qui se concrétisera notamment par la réalisation de la Manufakture abattoir. Le site des Abattoirs et Marchés de Cureghem permet de développer et d’explorer d’autres manières de produire, de consommer et de concevoir la filière alimentaire comme enjeu socio-économique et environnemental en lien avec le quartier et la ville qui l’accueille.

Depuis la fin 2013, Inter Environnement Bruxelles (IEB), le Centre de Rénovation Urbaine (CRU-CSV) et la SA Abattoir collaborent à travers le projet Forum Abattoir dans l’objectif de faire émerger un débat sur l’avenir du site et de ses activités :

Quelles filières alimentaires en ville ? Quelle survie pour une ville tertiaire qui délocalise toujours plus loin ce dont elle se nourrit ? Quels liens entre un quartier, ses habitants et un lieu de production ?

Emploi 

Forum Abattoir est à la recherche d’un animateur/trice de projet 1/2 temps (CCD 2 ans), afin de travailler avec l’actuelle responsable de projet, en coordination avec les équipes des partenaires de IEB, CRU, SA Abattoir et le Comité d’accompagnement du projet composé de travailleurs du site, de membre d’associations du quartier et de chercheurs scientifiques. 

Missions 

 • A travers la rencontre des usagers professionnels du site et du quartier, rédaction et publication d’un diagnostic et de pistes de développement rencontrant leurs besoins en lien avec les développements en cours 
 • animation de workshop, de balades exploratoires à destination des usagers du site et du quartier (professionnels du secteur, habitants, consommateurs,..)
 • animation d’un site web en néerlandais.  
 • organisation de débats, conférences… 

Compétences et connaissances 

 • Intérêt pour la mise en place de projets de production alimentaire en ville adapté aux ressources et besoins d’un quartier populaire
 • Connaissances du secteur de l’élevage et de la viande
 • expérience en animation de projets  
 • Sensibilisé aux questions de bien-être animal et à l’éthologie 
 • Intérêt pour les questions liées aux pratiques culturelles de consommation alimentaire
 • Capacité à travailler à la fois en équipe et de manière autonome. 
 • Aisance relationnelle. 
 • Créativité, curiosité 
 • Bilingue NL/FR. Excellent maîtrise du néerlandais écrit et oral. Maîtrise du français oral
 • La connaissance du tissu urbain de Cureghem et des enjeux urbanistiques du quartier est un plus

Formation initiale 

 • bio-ingénieur, biologiste, master en science de l’environnement, vétérinaire ou expérience équivalente. 

Offre 

 • Contrat à durée déterminée de deux ans.
 • 1/2 temps, niveau 4.2 de la CP 329, chèques-repas, remboursement des frais de transport. 

Postuler 

CV et lettre de motivation avant le 28 février, à l’attention de Mme Claire Scohier et Cataline Sénéchal  claire.scohier@ieb.be / cataline.senechal@ieb.be 

Projectleider Forum Abattoir

De site van de slachthuizen en markten van Anderlecht staat vandaag voor een strategisch keerpunt in haar bestaan: de ruimte die het inneemt in het hart van de stad en aan de rand van het kanaal van Brussel heeft ertoe geleid dat de nv Abattoir, beheerder van de site, nadenkt over de toekomst van haar activiteiten en over een nieuwe stedelijke ontwikkeling.  De eerstvolgende realisatie zal de Manufakture abattoir zijn. Dat wordt een gebouw met een nieuw slachthuis, nieuwe bedrijfsruimte voor versnijders en mogelijk andere agro-alimentaire functies.  Op de site van de slachthuizen en markten van Anderlecht bestaat de mogelijkheid om te innoveren en te diversifiëren, in de alimentaire sector, om te consumeren en om de voedselsector te beschouwen als een sociaal-economische en milieukwestie die in relatie staat met de buurt en de stad waarin ze zich bevindt.

Voor het project ‘Forum Abattoir’ werken Inter Environnement Bruxelles (IEB), het Centrum voor Stadsvernieuwing (CSV) en de  nv Abattoir sinds eind 2013 samen om een debat te creëren rond de toekomst van de site en de activiteiten:

 • Welke voedselsectoren zijn mogelijk in de stad?
 • Welke evolutie voor een tertiaire stad die steeds verder uitbesteedt wat zij zelf nodig heeft aan voedselvoorzieningen?
 • Welke banden creëren tussen de buurt, haar inwoners en een productielocatie.

Voor het project ‘Forum Abattoir’ werken Inter Environnement Bruxelles (IEB), het Centrum voor Stadsvernieuwing (CSV) en de  NV Abattoir sinds eind 2013 samen om een debat te creëren rond de toekomst van de site en zijn activiteiten:

Welke voedselsectoren in de stad? Welke overleving voor een tertiaire stad die steeds verder uitbesteed wat zij zelf nodig heeft? Welke banden tussen de buurt, zijn inwoners en een productielocatie.

Job 

‘Forum Abattoir’ is op zoek naar een projectleider voor een halftijdse baan (2-jarig contract voor bepaalde duur) om samen met de huidige projectmanager te werken, in samenwerking met de partnerteams van IEB, CSV, NV Abattoir en de ondersteunende commissie van het project, bestaande uit werfarbeiders, buurtverenigingen en wetenschappelijke onderzoekers. 

Taken 

 • Het organiseren van ontmoetingen tussen de professionele gebruikers van de site en de wijk, het opstellen en publiceren van diagnoses en ontwikkelingsmogelijkheden die voldoen aan hun behoeften in verband met de reeds geïdentificeerde projecten.
 • De animatie van workshops, en verkenningswandelingen voor gebruikers van de site en de buurt (zowel professioneel, industrieel als de gewone bewoners, consumenten, …)
 • Het beheer en de animatie van een Nederlandstalige website.
 • Het organiseren van debatten, conferenties, buurtvergaderingen…

Vaardigheden en kennis

 • Interesse hebben voor de implementatie van stedelijke voedselproductieprojecten aangepast aan de middelen en behoeften van een populaire buurtomgeving.
 • Kennis van de vee- en vleessector is een pluspunt. 
 • Ervaring met projectanimatie.
 • Bewustzijn van dierenwelzijnskwesties en ethiek daaromtrent.
 • Belangstelling hebben voor kwesties die verband houden met culturele praktijken van voedselconsumptie.
 • Bekwaam zijn om zowel in team als zelfstandig te werken.
 • Vlotte relationele vaardigheden.
 • Creatief, nieuwsgierig.
 • Tweetalig FR/NL. Een uitstekende kennis van het Nederlands zowel geschreven als gesproken.
 • Een goede beheersing van het gesproken Frans.
 • Kennis van het stedelijk weefsel van Kureghem en de stedelijke problematiek van de wijk is een pluspunt.
 • Interesse hebben voor de implementatie van stedelijke voedselproductieprojecten aangepast aan de middelen en behoeften van een populaire buurtomgeving

initiële opleiding

 • bio-ingenieur, bioloog, master in milieuwetenschappen, dierenarts gelijkwaardige ervaring. 

Aanbod 

 • Een 2-jarig arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 
 • Halftime, niveau 4.2 van het PC 329, maaltijdcheques, transportvergoeding. 

Solliciteren

Sollicitatiebrief en CV opsturen voor 28/02/19, ter attentie van Mevr. Claire Scohier en Cataline Sénéchal : claire.scohier@ieb.be / cataline.senechal@ieb.be 




De la viande pour toutes les assiettes ?

Le système économique de l’abattoir d’Anderlecht profite de son ancrage local mais affronte aussi des défis d’une structure semi-industrielle agroalimentaire aujourd’hui insérée dans un quartier central en mutation. Son dynamisme est aussi lié à l’évolution de la consommation de la viande et aux projets de législation qui vont contrarier les pratiques des rituels d’abattage.

Cataline Sénéchal / (Article paru dans Bruxelles en Mouvement, octobre 2018 : Le journal peut être consulté en ligne ici: http://www.ieb.be/-Bem-296-

Le système économique de l’abattoir d’Anderlecht profite de son ancrage local mais affronte aussi des défis d’une structure semi-industrielle agroalimentaire aujourd’hui insérée dans un quartier central en mutation. Son dynamisme est aussi lié à l’évolution de la consommation de la viande et aux projets de législation qui vont contrarier les pratiques des rituels d’abattage.

De son inauguration (1890) jusqu’en 1980, l’abattoir était une structure industrielle parmi d’autres dans un quartier industriel. Aujourd’hui, comme le reste de la capitale, la zone s’oriente vers le secteur tertiaire et résidentiel sous le regard bienveillant des pouvoirs publics. L’abattoir rentre ainsi en friction avec d’autres fonctions de la ville. Son devenir dépend à la fois des évolutions propres à son coeur de métier – « la viande » – normes sanitaires, modification des habitudes de consommation – et de celles qui sont propres à sa situation «urbaine » : pression foncière, politiques urbanistiques de la ville, gestion du transport.

S’ADAPTER, SE DIVERSIFIER

Tous les projets actuels et futurs soutenus et accueillis par la SA Abattoir sur son site fonctionnent dans une logique inclusive – de la production à la vente

Sorti du giron communal en 1982, via une emphytéose suite à la faillite de l’entreprise publique, l’abattoir et son site sont gérés par la SA Abattoir (ex. Abatan). (2) Rapidement, après avoir modernisé l’abattoir, elle a cherché à valoriser les 9 hectares du site et y a développé le grand marché, rénové les caves pour y accueillir de l’événementiel.Aujourd’hui, l’ensemble des activités du site générerait, selon la SA Abattoir, plus de 800 ETP(Équivalent temps plein). Son coeur de métier historique demeure l’alimentaire que la société développe sous le concept de « ventre de Bruxelles », son objectif est de proposer des produits de consommation belge, de la « ferme à la fourchette ».

Les entreprises du site sont de petites et moyennes tailles, souvent d’organisation familiale (en moyenne, de 9 à 19 employés) et s’adressent aussi à des boucheries, des restaurateurs de petite taille. On y travaille de manière relativement artisanale. Par exemple, la chaîne d’abattage ABACO (tous animaux, sauf porc) n’est pas automatisée et ce sont les ouvriers de la chaîne qui gèrent le temps, depuis la mise à mort jusqu’au travail sur les carcasses. La découpe, tous ateliers confondus, est manuelle. Tous les projets actuels et futurs soutenus et accueillis par la SA Abattoir sur son site fonctionnent dans une logique inclusive – de la production à la vente – et non pas seulement à une logique de pure distribution (3) : champignonnière, maraîchage sur toit, aquaponie & maraîchage en serre, et production de soupes à partir des invendus de commerce d’alimentation.

S’APPUYER / S’ANCRER

Une des clés – durable – du maintien de l’abattoir et du succès de son marché généraliste fut de s’appuyer sur la présence des « mangeurs » des quartiers qui les jouxtent.

Une des clés – durable – du maintien de l’abattoir et du succès de son marché généraliste fut de s’appuyer sur la présence des « mangeurs » des quartiers qui les jouxtent. Anderlecht, Bruxelles-Ville (centre), Molenbeek, Saint-Gilles, Forest sont depuis plusieurs décennies habitées par des personnes ayant defaibles revenus, qu’ils soient, ou non, d’origine immigrée. Ces habitants fréquentent assidûment le marché. Ils font vivredes entreprises comme celle de la boyauderie Goffard qui déclare : « c’est uniquement en ville qu’on vend convenablement. Ici, il y a beaucoup d’étrangers. Si on ouvrait un magasin à Visé, on ne vendrait même pas pour 50 euros par jour. On a essayé de vendre à Liège et ça n’a jamais marché. On vend surtout à des boucheries marocaines et africaines de Bruxelles. À ceux qui habitent ici en ville. Mais il y a aussi des Italiens, des Espagnols. […] Vous changeriez de quartier, ça ne marcherait pas si bien. Je vous le garantis. C’est le quartier de l’Abattoir! Ils ne vont pas chez untel (qui a une boucherie ici), ils vont à ‘l’Abattoir’. Je suis persuadé qu’on déménagerait à un kilomètre d’ici, ça ne marcherait plus ! »

Lors de nos entretiens, la plupart des grossistes assument devoir le dynamisme, voire la survie, de leur entreprise à la consommation en viandes des populations venues d’ailleurs. Pourquoi ? Parce qu’historiquement, les grossistes des abattoirs d’Anderlecht écoulent la viande dans les boucheries de détail et non vers la grande distribution. Or, ces consommateurs, en particulier ceux de confession musulmane, rechigneraient à acheter leur viande dans lessupermarchés, leur préférant la boucherie de détail et de quartier. Par ailleurs, les grossistes et les boucheries vendent « bien » aux personnes issues des pays de l’Est – qui eux, n’ont pas de rituel d’abattage. L’intérêt des questions dépasserait-elle la question religieuse?
Les entreprises « viandes » du site s’avancent aussi comme des acteurs économiques locaux à destination d’un public de consommateurs urbains. C’est aussi pourquoi, ils ne cherchent pas à exporter leur viande : le marché bruxellois et des environs leur suffit amplement pour autant qu’ils puissent continuer à fournir les boucheries de détail de viande halal. Aujourd’hui, à Anderlecht, 47 % des bovins sont abattus rituellement à destination des boucheries de viande halal (de quartier et de détail). Ce taux avoisine les 100 % pour les ovins et pour les caprins. La ligne d’abattage ABACO répond à la demande de ses clients (PME -grossistes en viande, éleveurs / bouchers, bouchers, restaurateurs), qui ne font eux-mêmes que répondre à la demande des consommateurs.

En outre, Anderlecht abat des animaux selon les rituels religieux à minima depuis les années 1920 à destination des consommateurs juifs, alors très présents dans le quartier et à Bruxelles, à l’exception des années d’occupation car une ordonnance, votée en octobre 1940 l’interdisait.(4) La société tente toutefois d’améliorer, par des moyens techniques, le bien-être animal. Ainsi, récemment, l’abattoir a vu arriver des clients en viande de chèvres issu de la population musulmane originaire d’Afrique subsaharienne. Après discussion et en accord avec ces derniers, l’abattoir pratique désormais l’étourdissement directement après la saignée, qui accélère le terme de l’agonie. Cet étourdissement ne contrevient pas à leur pratique pour autant que l’animal soit saigné conscient.

CONSEQUENCES ECONOMIQUES D’UNE INTERDICTION DE L’ABATTAGE SANS ETOURDISSEMENT.

Une prise de position éthique et politique aux multiples conséquences sociales et économiques…

Même si, dans les textes législatifs, l’étourdissement des animaux avant la mise à mort ( par la saignée) est obligatoire, une dérogation est accordée pour motif religieux, d’abord à destination de la religion juive, ensuite, musulmane. Or, depuis quelques années, les certains militent pour la lever, dont certaines associations de bien-être animal. Deux décrets ont été adoptés en Wallonie et en Flandre annonçant sa suppression pour septembre 2019. Aujourd’hui, la Région bruxelloise ne s’est pas prononcée.

« faut-il abattre rituellement alors que certains avancent que cela occasionne une souffrance animale en condition industrielle ? La loi doit-elle prendre en compte les préceptes et convictions religieuses de tous ses habitants / citoyens ? Le rituel d’abattage n’est-il pas un frein au mouvement de réification des animaux ? » Au côté des débats éthiques et politiques pertinents, une interdiction de l’abattage sans étourdissement, et donc de l’abattage rituel, aurait des conséquences sur le tissu économique du secteur de la viande d’Anderlecht. En effet, Anderlecht abat un grand nombre d’animaux rituellement, donc, sans étourdissement et de nombreuses entreprises du site sont aujourd’hui viables car elle fournissent en viande la boucherie halal locale.

Lors des rencontres, les professionnels du secteur se sont montrés très inquiets quant au devenir de leurs activités en cas d’interdiction de l’abattage sans étourdissement en Région Bruxelloises.

Pour eux, l’interdiction de l’abattage sans étourdissement risque tout bonnement de pousser leurs clients à s’adresser à l’étranger et, de facto, à se détourner de l’abattoir d’Anderlecht et donc de leur entreprise. Une perte de débouché locale qui engendra des pertes d’emploi sur le marché aux viandes, les lignes d’abattage, les grossistes, sur un tissu économique représentant aujourd’hui près de 400 équivalents temps-pleins. Leurs ouvriers ont la plupart du temps appris le métier sur le tas et sont engagés durablement dans des entreprises d’organisation familiale. En légiférant « contre » l’abattage sans étourdissement, la région fragiliserait donc ce qu’elle tend à favoriser de l’autre : un secteur pourvoyeur d’emplois stables ouvert à ceux et celles qu’elle tente, parfois déserpéremment, à insérer sur le marché de l’emploi.

Des grossistes ont déjà observé un mouvement de délocalisation de l’activité notamment vers la France. Ainsi, selon eux, il sera donc tout à fait possible que la viande halal arrive majoritairement « congelée » sur le marché belge. Il se peut ainsi qu’un animal soit élevé en Belgique, tué en France et que la viande soient découpée en Allemagne, en Irlande ou Pologne et revendue en Belgique. La menace n’inquiète pas seulement les grossistes spécialisés en viande halal ou casher mais aussi les autres découpeurs, secteur porc et cheval compris. En effet, beaucoup se sont installés à Anderlecht pour profiter des interrelations entre les acteurs économiques du secteur et de retombées des flux de passages de clientèle.

En outre, le transport crée du stress, de la souffrance pour les animaux. Il faut donc veiller à diminuer plutôt qu’allonger les temps de parcours entre les élevages et les abattoirs. Par ailleurs, les chevillards auront aussi tout interêt à acheter le bétail à proximité des abattoirs, donc, à l’étranger … et non plus chez les éleveurs qui, pourtant, souffrent la concurrence née de l’industrialisation du secteur alimentaire. Bref, reléguer l’abattage en dehors de nos frontières aura des conséquences sociales et économiques dont il faut prendre la mesure… Il rentre aussi en contradiction avec les engagements à consommer local et à favoriser les circuits courts d’élevage, d’agriculture et de production.

Enfin, la société Abattoir envisage de gros investissements pour moderniser son infrastructure d’abattage. Elle compte l’installer, sur fonds propres dans la Manufacture Abattoir, une nouvelle construction soutenue par le FEDER. Une remise en question de l’abattage sans étourdissement fait peser de lourdes menaces sur la rentabilité de ce projet.

Le site des abattoirs demeure un acteur majeur de l’économie du quartier car il a pu s’adapter, pour la viande, aux normes sanitaires et a diversifié ses activités : grand marché généraliste, espace événementiel, ouverture à des projets innovants de production alimentaires.  Il a pu s’adapter à l’évolution de son tissu urbain, s’y est inscrit, tout en gardant sa spécificité : rester un lieu mis à disposition de grossistes de petite taille, d’organisation familiale, avec une production à destination d’une consommation locale de la viande : variée en terme de prix, d’offre et de rencontre des habitudes culturelles de consommation. Les grossistes des abattoirs s’adressent pour moitié des bovins et pour la totalité des chèvres et moutons aux boucheries de la viande halal. Une interdiction de l’abattage sans étourdissement, et donc, des pratiques rituelles va donc fragiliser leur équilibre. Si certaines s’adapteront, d’autres fermeront ou déménageront à l’étranger, là où abattre rituellement reste encore possible. Combien d’emplois ouvriers sont-ils en jeu? Quel impact social en terme de fragilisation des familles qui dépendent de ces emplois? Quelles conséquences sur le commerce de la boucherie de détail en ville? Des questions qui méritent certainement une étude socio-économique à l’échelle de la Région bruxelloise. Inexistante à ce jour, il est à espérer que la Région bruxellois la commanditera avant d’adopter un décret, ce qui lui permettra de légiférer en pleine connaissance des conséquences.

1. Forum Abattoir a été créé en 2013 par IEB, le CRU-CSV et la SA Abattoir pour assurer la mise en débat public du devenir du site des abattoirs, interroger la place de l’abattoir en ville, questionner ses liens avec le quartier, ses habitants et activités économiques: www. forum-abattoir.org. 

2. Voir C.Sénéchal, « Les trois vies d’une exception urbaine», in Uzance, 2015. 

3. Intentions recueillies lors d’une table ronde, en juin 2018, sur les enjeux économiques d’une interdiction de l’abattage sans étourdissement. 

4. Jean Philippe Schreiber, «L’abattage rituel au coeur de l’actualité», CIERL, avril 2017. 

5. A.-M. Brisebarre, «Les traditions culturelles concernant les animaux dans les religions», art. de Blog de la médiation animale, 2011. 

6. Une revendication également portée par les mouvements de droite identitaire, pour qui juifs et musulmans doivent s’adapter aux us et coutumes des pays d’accueil et non le contraire. La question clive les mouvements de défense du bien-être animal. Les abolitionnistes jugeant que peu importe la méthode de mise à mort, c’est la mise à mort d’animaux pour la boucherie qu’il faut abolir. D’autres 




Forum … Au travail!

Le travail de Forum abattoir est accompagné et orienté par un comité de travail regroupant des acteurs du secteur de la recherche, du travail de la viande, des associations d’Anderlecht.

Ses deux dernières réunions ont jalonné les axes de travail de Forum pour 2018. En plus de ses activités régulières ( balades, ateliers avec les associations du quartiers, relai des préoccupations des professionnels et des habitants, ouverture d’un débat public sur le devenir du site), Forum Abattoir :

 • publiera un deuxième numéro  de l’Abattoir illustré.
 • invitera les députés de la région Bruxelles capitale à une table ronde sur l’impact économique de l’interdiction de l’abattage rituel sur les entreprises et les éleveurs.
 • réalisera un support visuel mettant en lumière le travail aux abattoirs d’Anderlecht.

En plus des représentants des trois fondateurs – Inter-environnement Bruxelles (Claire Scohier), le Centre de rénovation urbaine (Karel Vermeersh) et la NV Abattoir (Joris Tiebout), le comité d’accompagnement se compose de :

 • Victor Brunfaut: La Cambre – Architecture, ULB. Nombreux travaux sur les abattoirs d’Anderlecht dont des ateliers avec des étudiants depuis 2010.
 • Bert Gellynck & Nadia Casabella – 1010 Architecture et urbanisme. Nombreux projets urbanistiques dont zones portuaires + chargés de cours UGent et ULB . 
 • Christian Dessouroux, IGEAT, ULB et Metro Lab et Corentin Sanchez, IGEAT, ULB et Metrolab. Doctorant :  thèse abordant les relations de l’abattoir et du quartier.
 • Eddy Bucquoye : ABACO, slachtlijn bovins, ovins, cheval & caprin. 
 • Claire Bekaert : Amnimeat, grossiste et détaillante en viande de porc. Porc tradition. Usagère de la ligne. 
 • Jeoffrey Goffard, Ets. Goffard, grossiste et détaillant en triperie. Usagère de la ligne.
 • Michel Geeroms, Geeroms & fils, traitement des peaux & CA Abattoir NV.
 • Jo Huygh, Architecte, Abattoir NV, Jan Vanassche, véterinaire, responsable qualité, Abattoir NV, Luc Blancke, CA Abattoir NV.
 •  Dounia Tadli. UCL et Centre permanent de la citoyenneté de la participation ( CPCP, asbl), éducation permanente. 

Toute personne ou association souhaitant rejoindre le comité d’accompagnement peut envoyer sa candidature à info@forum-abattoir.org




Sacrifier en ville

Conférence de Anne-Marie Brisebarre & Hocine Benkheira.

Lundi 4 décembre 2017 – CONFÉRENCE – 18h – Séminaire Caves de Cureghem – 24 rue Ropsy-Chaudron, 1070 Anderlecht. Fléché depuis Métro Clemenceau / Entrée principale dite des « taureaux ».

Entrée libre. Réservation souhaitée : info@forum-abattoir.org

&

Mardi 5 décembre 2017 – ATELIER – 10h – Curohall – 7 rue Ropsy-Chaudron, 1070 Anderlecht.

Gratuit – réservation obligatoire, places limitées, info@forum-abattoir.org

Quelle place pour le sacrifice de l’Ayd al kabîr dans un espace urbain qui cherche à le normer jusqu’à le faire disparaître ?

Hocine Benkheira, directeur d’étude à l’Ecole Pratique des Hautes Études, section des sciences religieuses, a notamment publié  Islâm et interdits alimentaires. Juguler l’animal, 2000, PUF

Anne-Marie Brisebarre, directrice de recherche émérite au CNRS – Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, « fête du mouton : un sacrifice musulman dans l’espace urbain, CNRS Éditions,   Fêter l’ayd al-kabir : enquêtes comparatives sur un rituel musulman en milieu urbain (France, Maroc, Mauritanie, Sénégal)

Durant de longues années, le site des Abattoirs d’Anderlecht a accueilli l’abattoir temporaire de la commune pour la fête de l’Ayd al kabîr. En 2014, la commune a cessé de l’organiser non pas faute de succès, au contraire… Des travailleurs  ont invoqué un manque de personnel et des motifs sanitaires consécutifs à l’affluence.

Par ailleurs, la législation impose d’abattre les animaux de boucherie avec étourdissement préalable, sauf dérogation pour motif religieux. Depuis deux-trois ans, la Flandre et la Wallonie tentent de supprimer l’exception qui profitait jusqu’alors aux cultes juifs et musulmans.

L’abattage rituel est taxé de pratique « barbare » par les uns, alors que d’autres considèrent qu’une saignée sans étourdissement dans des conditions artisanales est préférable à un abattage avec étourdissement en condition industrielle.  Enfin, le rite est très complexe et comporte des précautions qui pourraient conduire à plus de bien-être animal si elles étaient totalement rencontrées. (voir Vous avez-dit Halal).

Enfin, en août dernier, à quelques jours de la  « fête du mouton », des pratiquants ont ressenti comme stigmatisant la campagne de Gaïa présentant un mouton pleurant une larme de sang, affichée sur de nombreux abribus de la région de Bruxelles. Faute de site d’abattage temporaire, certains parviennent à se fournir dans les abattoirs agréés, d’autres préfèrent les dons financiers, et enfin certains … se débrouillent.

En 1998, Anne-Marie Brisebarre s’interrogeait  « que devient le sacrifice de l’Ayd al kabîr inséré dans une France urbaine ou l’islam se trouve en situation minoritaire et tente de trouver sa place ? (1) » Plus de vingt ans plus tard, cette question a d’autant plus d’acuité dans le contexte actuel et mérite d’être transposée à la situation belge et bruxelloise.

 

 1. Anne-Marie Brisebarre et al., La Fête du mouton. Un sacrifice musulman dans l’espace urbain, 1998, CNRS édition.



La viande au pays du cochon aérodynamique

Manger. Se nourrir. S’alimenter. Pourquoi et comment ? Se nourrit-on pour faire ‘tourner la machine », pour avoir les apports suffisants en énergie afin de mener à bien nos activités de la journée ? Se nourrit-on parce que nous faisons « société », parce que notre corps biologique et social nous invite à nous asseoir à table ? Anne-Hélène Delavigne est ethnologue. Elle s’intéresse à nos habitudes alimentaires. Ici, nous revenons sur celle du Danemark.  Le Danemark : le pays qui compte plus d’animaux d’élevage que d’habitants. Le pays qui a inventé le cochon aérodynamique.

FA: Le rapport à la viande est-il différent en France et au Danemark ?

A-H. Delavigne : Au Danemark, où j’ai en partie étudié et fait ma thèse, je vivais dans des habitats collectifs. Chacun avait sa chambre : la cuisine était partagée donc centrale. Le rapport à la cuisine et à ce que tu t’autorises à manger avec l’autre était important. La viande de bœuf était très rare… on y mange – et élève – surtout du porc. Historiquement, le Danemark est une société avec peu de boucherie car c’est une société rurale.

Tu veux dire que les habitants de la campagne élevaient leur propre animaux, généralement un cochon et que le métier de boucher – comme intermédiaire – n’était donc pas nécessaire dans les campagnes. La boucherie est un commerce initialement urbain.

Oui. Par ailleurs, partout, ici comme là-bas, la viande de bœuf est surtout consommée en ville.
J’ai remarqué qu’il n’y avait pas, comme en France, un rapport à la viande avec des morceaux entiers. La nourriture y était déjà très végétalisée. J’ai fait une lecture du rapport à la viande comme une lecture du rapport à l’autre. Au même moment, au Danemark se développait une prise de conscience face aux animaux : qu’elle était leur place, leur rôle dans la société.

Au Danemark, la viande prend un sens particulier car elle disparait complètement. Elle devient insolite. Par exemple, que penser d’un papier d’emballage qui représente le boucher avec une cuillère en main plutôt qu’un couteau? C’est régulièrement le cas au Danemark car la viande n’est majoritairement consommée que hachée. Elle est présentée sous forme de pâte ou coupée en tout petits bouts. L’outil du boucher n’est plus le couteau… mais la cuillère. C’est un grand changement.

Les Danois ne sont-ils pas les pionniers de l’élevage intensif du cochon? N’est-ce pas dans ce pays qu’il y a plus de cochons que d’habitants…. ?

Oui. Ils sont pionniers de l’élevage intensif en Europe. Ce sont eux, qui par un travail de sélection ont allongé le cochon en lui ajoutant une côte. Toute la société se lit à partir de la destinée du cochon. Ils affirment devoir leur bien-être et leur argent au cochon et à son élevage intensif.

Cochons aérodynamiques, 1.01.1951, Joorgen Roos, 10′, Archives INA

Mais voilà que dans les années 90, à mesure que l’Europe se construit, les États entreprennent des normalisations y compris dans l’alimentation. Échappaient cependant à cette normalisation les produits typiques. Les pays du sud n’eurent aucune difficulté à en présenter alors que les danois se sont rendu compte qu’ils n’en avaient aucun : ils n’avaient que des produits industriels. Rien, en tout cas qui pouvait être reconnus « produit typique » par les instances européennes.
Du coup, ils ont  monté des commissions pour réfléchir à une définition de l’identité alimentaire danoise. Au début des années 2000, ces commissions ont réuni des chefs cuisiniers, des consommateurs, des nutritionnistes, des industriels, des historiens. Ils ont redécouvert un patrimoine alimentaire et ils l’ont réinventé totalement. Au même moment, donc dans les années 2000, surgit une réflexion sur les filières « bio », la vente directe, la vente sur les marchés. Un changement radical pour une production alimentaire antérieurement entièrement vouée à l’exportation. Par exemple, ce sont les Danois qui, les premiers, ont commercialisé la margarine : le beurre – comme tous les produits nobles – étaient voués à l’exportation : les nationaux se contentaient du produit industriel.

Dis, c’est un peu rassurant, ce que tu nous racontes là, car on lit l’histoire d’un pays à la production totalement industrielle qui amorce une forme de rétropédalage, non? Une marche arrière ?

Non, pas tout à fait une marche arrière : car les deux modèles coexistent et continuent à coexister.  Prenons l’exemple des abattoirs : ils n’ont pas les mêmes problèmes qu’en France car deux législations coexistent : une pour la viande exportée, l’autre pour la consommation nationale. Ainsi, dans un espace de quelques dizaines de mètres carrés, j’ai pu voir des bouchers, moyennant un certain équipement qui pouvaient abattre dans leur arrière-boutique sur le modèle des tueries particulières.
Certes, je te parle de 2002. Depuis lors, il y a peut-être eu des changements. Je sais juste qu’en France, à la même époque, ce genre de tueries particulières n’était déjà plus autorisé.

Autre différence : la vente directe de viande entre éleveur et consommateur : au Danemark, ce dispositif commercial est une initiative de boucher – donc d’un intermédiaire – qui avait besoin de porcs pour leur commerce. Tandis qu’en France, l’initiative vient des éleveurs. Au Danemark, les bouchers se sont engagés très tôt pour le bien-être et ils ont monté des filières courtes. En France, ce sont les éleveurs qui ont créé la vente directe pour s’en sortir économiquement ou parce qu’ils ne supportaient plus de mener leurs animaux aux abattoirs industriels. Ils sont allés chercher les consommateurs. Au Danemark, ce sont les bouchers, qui par manque de viande de qualité, ont décidé de favoriser la filière courte. »

 

 

 




L’abattoir d’Anderlecht : les trois vies d’une exception urbaine

par Cataline Sénéchal,  Animatrice-chercheuse à Forum Abattoir.
Article paru en avril 2016 dans la Revue Uzance 4, « Heyvaert »

Introduction

C’est jour de marché à Cureghem. Chaussée de Mons, à hauteur de la station Clemenceau, un flot de caddies et de poignets lardés par des sacs plastiques forcent le passage aux voitures. Rue Ropsy-Chaudron, un boucher, une demi-carcasse de mouton à l’épaule, s’impose devant un semi-remorque porte-voitures qui amorce un virage vers la rue Heyvaert. Du vendredi au dimanche, près de 100.000 clients foulent les allées du marché généraliste. Les vendeurs font la retape en français, mais les prix se négocient aussi en anglais, en arabe, en flamand, en lingala, en roumain, etc. Ce marché a la réputation d’être l’un des moins chers de Bruxelles. Il a aussi la particularité de proposer un espace de vente très spécifique : un marché aux viandes alimenté, en partie, par l’abattoir installé sur le site depuis 125 ans.

Derrière les façades aveugles de cet édifice industriel, chaque semaine, plus de trente ouvriers tuent 400 bovins et 4000 porcs destinés à la trentaine d’ateliers de découpe qui jouxtent les lignes d’abattage mais aussi à nombreux particuliers et professionnels de Bruxelles et ses environs.

En 125 ans, le site des abattoirs et marchés de Cureghem a connu trois gestionnaires : construit en 1890 par une société anonyme, il a été racheté en 1920 par la Commune d’Anderlecht qui, après l’avoir déclaré en faillite, l’a cédé à la SA Abattoirs et Marchés d’Anderlecht en 1984. Il y a cinq ans, cette société, rebaptisée Abatan puis Abattoir, a présenté deux plans de développement et aménagement associés au concept marketing de Ventre de Bruxelles (Cabinet d’urbanisme ORG-Abattoir, 2009, 2012). Ces plans remodèlent entièrement le site : l’infrastructure de l’abattoir disparaîtrait au profit d’une grande plaine encadrée d’entrepôts urbains aux multiples fonctions : industrielles mais aussi culturelles, éducatives, événementielles voire résidentielles. Leur publication incite Terrains d’architecture-U21 (La Cambre ESA-ULB) à s’intéresser au devenir du site. L’atelier invitera des étudiants architectes à investiguer l’espace. (Brunfaut V., Vella, G., 2015). La nouvelle configuration inquiète également une fédération de comités de quartier : Inter-Environnement Bruxelles (IEB) qui titre un article du Plouf: « Et si les Abattoirs d’Anderlecht changeaient de standing ? Bruxelles a mal à son ventre. » (IEB, 2011). Abatan s’en défend et les deux parties entrent en débat…

Ainsi, en 2013, la société, IEB et une association riveraine, le Centre de Rénovation urbaine (CRU) s’associent autour d’un projet Forum Abattoir, financé par une subvention de la Loterie nationale « Alimentation durable ». Avec la mission d’animer le débat sur le devenir des abattoirs, deux animateurs-chercheurs, un architecte et moi-même, se positionnent comme une caisse de résonance des besoins des usagers du site. Dès l’étape de diagnostic, Forum Abattoir a construit sa connaissance du lieu, de son histoire et de son inscription dans le quartier sur de nombreux entretiens, des étapes de lecture, des apports d’un comité d’accompagnement, des balades in situ, l’observation des lignes d’abattage et des ateliers de grossistes.

Dans ce texte, j’ai voulu interroger un constat : Anderlecht accueille un abattoir en activité à proximité du centre d’une grande ville alors qu’en Europe ses alter ego ont fermé dès les années septante.

Pour tenter de comprendre cette « exception urbaine », j’ai souhaité l’inscrire en situation, la territorialiser, à savoir interroger ses articulations avec la ville et son quartier mais aussi avec l’histoire des abattoirs et de la perception de la consommation de la viande. A travers une démarche historique, qui distingue trois périodes : des prémisses de sa construction à son essor, des premières difficultés à sa faillite et enfin de son rachat aux projets futurs de son actuel gestionnaire, j’ai donc tenté de comprendre son inscription dans la ville.

Fig. 1. Un marché, 2015 © Fabienne Loodts, pour l’Abattoir Illustré

Fig. 1. Un marché, 2015 © Fabienne Loodts, pour l’Abattoir Illustré

 

De cinq abattoirs à un grand abattoir.

Au XIXe siècle, les États se préoccupèrent de maîtriser les villes en pleine expansion, parce que, selon Foucault, la cité d’alors n’était plus « seulement un lieu de marché mais aussi un lieu de production », le pouvoir a eu « recours à des mécanismes de régulation homogènes et cohérents. » (Foucault, 1977 : 220)

L’arrivée massive de cette main d’œuvre et l’extension des villes provoqua « ce que l’on pourrait appeler une peur urbaine, une peur de la ville, une angoisse face à la cité, très caractéristique: peur des ateliers et des fabriques qui se construisaient, de l’entassement de la population, de l’excessive hauteur des édifices, des épidémies urbaines, des rumeurs qui envahissaient la ville ; peur des cloaques, des carrières sur lesquelles on construisait les maisons qui menaçaient à tout moment de s’effondrer. » (Foucault, 1977 : 219).

Pour contrôler ce qu’il perçoit comme un grouillement, un trop-plein, le pouvoir imagine une urbanité inspirée, toujours selon Foucault, par le modèle de la quarantaine, un quadrillage des villes et des populations. Cette volonté de maîtriser de la ville présidera à la délimitation de zones résidentielles, industrielles, récréatives, à la construction de centres pénitentiaires, mais aussi de cimetières et d’abattoirs.

Alors qu’au XVIIIe, l’abattage des animaux en ville s’opérait à même la rue dans « des tueries particulières » contrôlées par de puissantes corporations de marchands et artisans bouchers, le XIXe l’exclut des centres urbains, le concentre et le déplace dans des faubourgs spécifiques. Le contrôle fiscal et sanitaire des flux – entrants, les animaux, et sortants, la viande de boucherie – pouvait ainsi s’exercer plus efficacement. (Muller, 2004). En sus, déplacer l’égorgement des animaux dans des locaux spécifiques tenait un rôle dans l’éducation morale des classes ouvrières, ces nouveaux citadins, d’origine rurale, nombreux et inquiétants : « l’important est l’idée de l’exemple : cacher la mise à mort pour n’en pas donner l’idée. Dans la présentation de sa proposition de loi, Grammont citera un épouvantable ‘fait divers’, l’histoire d’un petit garçon qui à la campagne, après avoir assisté à la saignée d’un cochon, était allé s’emparer d’un couteau et par jeu, avait fait jouer le rôle du cochon à sa petite sœur. C’est en vertu du même raisonnement psychologique que l’on pouvait penser, à une époque où les émeutes populaires accompagnées de décapitation n’étaient pas si lointaines (…), qu’en dissimulant le couteau du boucher, on contribuerait peut-être à éviter le couteau du ‘justicier ‘ de rue » (Agulhon, 1981)

Le mouvement de concentration-déplacement s’illustre parfaitement dans notre capitale : en 1830, la mise à mort se déroulait encore dans les « tueries particulières » disséminées dans les rues étroites du centre de Bruxelles. Vers le milieu du siècle, cinq communes se dotent d’un abattoir : Bruxelles-ville, Ixelles, Molenbeek, Schaerbeek et Saint-Josse. Cinquante ans plus tard, il n’en reste que deux, situés de part et d’autre de la rue Heyvaert à Cureghem : l’abattoir communal bruxellois et les Abattoirs et Marchés d’Anderlecht-Cureghem, une société privée.

A l’origine, Bruxelles-Ville souhaitait s’associer avec d’autres communes pour construire un nouvel abattoir en remplacement de celui qu’elle exploitait depuis 1841. Ses arguments étaient d’ordre sanitaire et esthétique : « Depuis longtemps déjà, l’on a discuté au point de vue de l’hygiène publique, le déplacement de l’abattoir qui dépare une des plus belles promenades de Bruxelles, de la création d’un abattoir central pour toute l’agglomération bruxelloise. »[1] L’alliance échoue (Vandemeulebroek, 1996) et c’est une société anonyme, soutenue par la Commune d’Anderlecht, qui reprend l’initiative à son compte.

Les Abattoirs et Marchés d’Anderlecht Cureghem sont inaugurés en 1890, à proximité de l’abattoir bruxellois. La nouvelle infrastructure profitera d’un système économique solide déjà lié au secteur de la viande et à l’exploitation de ses sous-produits.

Son architecte Émile Tirou se serait inspiré, pour le marché aux bestiaux, des halles de la Villette et pour les échaudoirs de l’abattoir de Liepzig : « Il avait pensé qu’une partie de la halle ferait office de gare (a priori de marchandises) et les échaudoirs (lieu d’abattage) furent construits dans un style ‘ village ‘: ils se rangeaient dans deux rangées de bâtiments, de style néo-renaissance flamand. » (Vandemeulebroek, 1984 : 223) Les ateliers d’abattage se structuraient donc depuis un axe qui traverse la halle vers l’entrée principale encadrée par deux taureaux de bronze, un axe qui se dirigeait en ligne droite vers la rue Heyvaert et la zone urbaine.

2

Fig. 2. Perspective, vers 1909, © Eckert & Pflug, Abattoir SA

Un équipement moderne, un accès au réseau ferroviaire, des frigorifères, une halle de marché couverte et surtout de l’espace garantirent son succès. Ainsi, entre 1899 et 1913, le nombre d’abattage va doubler, approchant des 17 000 têtes de porcs par an.[2] En 1920, la commune d’Anderlecht reprend l’infrastructure : arguant sa rentabilité immédiate, le capital réduit à débourser au regard de la valeur des bâtiments et du terrain et les potentialités de développement d’autres marchés.[3]

A l’époque déjà, le site proposait plus qu’une zone d’abattage et de vente de bétail : il accueillait déjà un marché populaire dont celui « aux volailles et aux légumes ». La série de Hersleven[4] (1925) dessine l’ambiance. Des hommes avec casquettes, bérets et cache-poussières se pressent à l’avant du site et il est bien difficile de distinguer les vendeurs des clients. Les marchandises se chargent sur des charrettes attelées ou des camions. La rue Ropsy-Chaudron se devine à travers les grilles : des « banques », des brasseries, un exportateur,… Les ouvriers des nombreuses usines du quartier venaient y acheter leurs légumes, ci et là une volaille, se détendre dans les tavernes.

3

Fig. 3. Marché aux légumes et aux volailles © J.Hersleven, vers 1925 © IRPA-KIK

Pendant soixante ans, la commune gèrera le site à travers la Régie de l’Abattoir et Marchés (RAM) dont les fonctionnaires assurent la direction, la logistique, l’entretien, le contrôle des taxes et la garantie sanitaire tandis que l’abattage, le nourrissage, l’achat et vente du bétail et de la viande est assurée par des exploitants titulaires d’une concession.

Cette époque reste vivante dans les récits des exploitants actuels. Michel Geeroms, membre du conseil d’administration d’Abattoir SA et dont la famille traite les peaux de l’abattoir depuis trois générations, raconte comme s’il l’avait vécu, l’abattoir d’avant-guerre : « Les bouviers étaient des indépendants qui travaillaient pour les marchands de bestiaux ou pour les grossistes en viandes. Il faut s’imaginer que le marché avait lieu le mercredi mais les animaux pouvaient arriver dès le lundi. À l’époque, le train arrivait dès le dimanche soir. Les bouviers rassemblaient les animaux sous la halle la nuit du mardi au mercredi et à six heures du matin, la cloche sonnait et les bouchers, les grossistes pouvaient acheter. Quand le bétail arrivait plus tôt, il fallait le nourrir, l’abreuver. Et ça, c’est jusqu’à la guerre ! » (Entretien avec M. Geeroms, 2015).

En 1890, l’abattoir « à taille de l’agglomération bruxelloise » s’installe donc à Cureghem. En plus de son infrastructure moderne, de son accessibilité par chemin de fer, il profite certainement du tissu économique local déjà orienté « viande ». Son architecture, un village industriel ouvert sur l’espace public, l’a connecté à la ville. Les récits de l’entre-deux-guerres le dessinent comme perméable et en interaction avec un quartier toujours en mouvement : arrivée des trains, flux constant d’ouvriers et d’artisans, marchés aux bestiaux et aux animaux, tavernes, hôtels, banques, etc. Un âge d’or, une première vie couronnée de succès pour cet abattoir en ville.

Survivance de l’abattoir anderlechtois

Dès les années soixante, les abattoirs insérés dans le tissu urbain – le lieu de consommation – disparaissent[5] progressivement au profit d’infrastructures installées désormais à proximité des zones de production : « Dans la période de l’après-guerre, des chevilleurs ont critiqué le caractère public et communal des abattoirs et ont prôné une privatisation de l’outil et son intégration à d’autres activités. Ils se sont alors fixés en dehors des zones urbaines pour des raisons essentiellement financières (coût des terrains et de la main d’œuvre) et d’approvisionnement (densité du cheptel), cette localisation étant rendue possible par la généralisation des transports frigorifiques. » (Lebailly, 1987 : 49).

Par ailleurs, Cureghem amorce son processus de désindustrialisation, les entreprises ferment ou déménagent en périphérie et l’agglomération bruxelloise amorce une période de décroissance démographique (Mistiaen, Meert, Kesteloot, 1995 : 229).

Malgré tout, la RAM continue. Plusieurs éléments vont favoriser sa survie et même… sa reprise dans les années quatre-vingt par un regroupement de professionnels de la viande et des acteurs économiques du quartier.

Tout d’abord, et avant tout, cet abattoir public était organisé en régie : les abatteurs, chevillards, bouviers y travaillaient en petites entreprises concessionnaires. Ils viendront prêter main-forte à la commune pour moderniser une partie de l’abattoir, suppléant un État belge qui « au milieu des années cinquante, affirme qu’il interviendra pour 60 % dans le coût de la modernisation » et dont la promesse « restera sans suite » (Vandemeulebroek, 1984 : 162). En 1955, les coûts de la « rationalisation de l’abattage de porc » dans les échaudoirs 3 et 4 seront « partagés par les maîtres-bouchers intéressés et la commune » (Abatan, 1990 : 11)

Fig. 4. Vue aérienne, vers 1960 © Archives communales d’Anderlecht

Les concessionnaires se sont en partie approprié leur outil de travail et ont pallié un certain désengagement public en finançant des aménagements.

Dans les années septante, la commune tente une dernière mise aux normes et récupérer un cachet à l’exportation perdu en 1966 : elle projette de rassembler les échaudoirs en un lieu commun et d’étaler l’activité de l’abattage sur toute la semaine pour assurer le « plein emploi des installations et ipso facto leur rentabilité. »[6] Cependant, faute de subvention, le projet n’aboutira pas.

Sans doute faut-il aussi imputer cette persistance à sa fonction dans le pouvoir communal. Ainsi, dans les années soixante, « presque tous les abatteurs de porcs habitaient Anderlecht. En fait, c’était une obligation morale, comme pour les fonctionnaires communaux, les agents de police. » (Cornélis, 1996 : 13) À ceci, il faut ajouter le volume d’emploi communal de la RAM : en 1983, pas moins de 120 fonctionnaires entretenaient le site, percevaient les taxes d’abattage… etc. (Vandemeulebroek, 1984 : 162) Fermer l’abattoir, surtout dans les années septante où les premières crises de l’emploi surgirent, revenait à licencier de nombreux anderlechtois. De plus, l’abattoir participait également de l’identité folklorique et culturelle de la commune. Aux alentours de Pâques, le site et les cafés à proximité accueillaient le défilé du Vettenos Le Bœuf gras (1909-1999), un concours de bestiaux national et international doté d’une fête populaire avec cortège, travestissement et kermesse, qui comme à Paris, dès le 19e est « redoublement du carnaval » (Agulhon, 1981 : 89).

Enfin, par-delà l’enceinte des abattoirs, le secteur de la viande reste très ancré dans un quartier qui s’étend aux rues adjacentes de la rue Heyvaert : en plus des ateliers de grossistes et de transformation de viande, de nombreux marchands de bestiaux y avaient leur siège social dans les années 50 et 90 (Onclinck, Deuxant, 1996). L’abattoir et son marché aux bestiaux étaient donc parties prenantes d’un tissu économique très particulier : en effet, à l’aube du XXe siècle, – et aujourd’hui encore, j’ai pu voir des grossistes et des bouchers d’Anderlecht pratiquer des échanges : « à la différence d’autres indépendants, qui dans le cadre de leur activité professionnelle entretiennent peu de contact entre eux, les bouchers se rencontrent fréquemment lors des marchés ou aux abattoirs. On voit par exemple, de petits bouchers acquérir une bête et la diviser entre eux. » (Jaumain, 1996 : 9). Les maîtres-abatteurs de gros bovins s’étaient constitués en coopérative, ABACO, en 1963 pour exploiter ensemble six échaudoirs. (ABATAN, 1999 :11). ABACO, devenue entre-temps une société privée à responsabilité limitée, dirige encore aujourd’hui la ligne d’abattage des bovins.

L’appropriation d’un outil de travail par des concessionnaires permettra la survie de l’abattoir mais ne le préservera pas de la faillite en 1982. Il reste le centre d’un tissu économique d’un quartier orienté « viande » et a posé une empreinte culturelle durable sur un quartier et sur une commune… Autant d’éléments qui joueront en faveur de sa reprise en 1984 par des acteurs économiques du quartier et lui assureront une deuxième, sinon une troisième vie.

Une reprise et des projets d’avenir pour un abattoir « urbain ».

Le 9 novembre 1983, des commerçants et entrepreneurs de Cureghem se constituent en société anonyme, Abattoirs et Marchés d’Anderlecht et reprennent un abattoir public déficitaire dans un contexte où ses alter ego ferment ou quittent les centres urbains. La reprise paraît périlleuse mais trente ans plus tard, la société gestionnaire poursuit ses investissements. Ce regroupement est assez exceptionnel et doit beaucoup à Carlos Blancke, dont les enfants sont encore à la tête du conseil d’administration de la société. Installée à Cureghem depuis les années soixante, la famille Blancke dirige une usine de salaison, une imprimerie et un commerce d’alimentation de gros et matériel horéca : « En 1983, nous avons appris que les abattoirs allaient fermer ! Nous venions d’emprunter des millions pour moderniser. À ce moment-là, 10 % de notre commerce se faisait avec les visiteurs de l’abattoir qui venaient se servir en cash & carry. (…) Ils venaient ici au marché aux bestiaux ». (Entretien avec Carlos Blancke, 1996, La Fonderie)

Carlos Blancke était un entrepreneur reconnu dans le quartier. D’un atelier de salaisons dans les années soixante, avec « mon frère Walter et un ouvrier », les salaisons Blancke et le commerce compte 100 ouvriers et employés en 1980. Les premières réunions qui ont abouti la reprise se déroulaient dans les cafés « chaque fois différent pour pas faire de jaloux » de la rue Rospy-Chaudron avec parfois plus de « cinq cent personnes, tous des commerçants ». Les Blancke n’avaient pas de contacts directs avec les maîtres-abatteurs. Par contre, de nombreux découpeurs leur fournissaient de la viande et ces artisans traitaient directement avec les maîtres-abatteurs d’Anderlecht. La mise en relation entre ces acteurs s’est donc déroulé par ce biais. (Entretien avec Carlos Blancke, 2016)

Le premier conseil d’administration regroupe des acteurs légitimés des secteurs de l’abattoir et de son quartier de grossiste/découpeur de viandes. En plus de l’entrepreneur Carlos Blancke, président et administrateur-délégué, il se compose de M. Geeroms, dont l’atelier traite les peaux depuis les années soixante a minima. Il compte également quatre découpeurs : De Vidts et Clerbaut (bovins), Willems et De Cooman (porcs) ainsi que deux maîtres-abatteurs, Verhasselt pour les bovins (ABACO) et Cornelis pour les porcs. Ces derniers étaient en sus actifs dans le folklore du Vettenos -Bœuf Gras. (Entretien avec Luc Blancke, 2016)

La reprise sera financée par 150 investisseurs, « il y avait au départ des gens qui travaillaient dans les abattoirs. Il y avait aussi les restaurateurs du quartier à qui nous avions expliqué : ‘ si les abattoirs ferment et deviennent un trou noir, vos restaurants vont en souffrir beaucoup ‘ » (La Fonderie, 1996 : 19).

La volonté du maintien des fonctions premières du site – l’abattage et le marché aux bestiaux – se confond avec la crainte du « trou noir ».

La jeune société investira dans ce qui est devenu « son » abattoir mais aussi s’emploiera à valoriser le terrain de 21,5 ha dont elle est désormais gestionnaire : en surface, elle crée ce qui deviendra un des plus gros marchés généralistes de Bruxelles et en sous-sol, elle aménagera les caves en un lieu d’événements : les Caves de Cureghem.

La re-construction de l’abattoir

Le bail emphytéotique accordé par la Commune était notamment conditionné par « la réalisation globale (de l’abattoir) aux normes CEE doit être terminée avant l’année 1985 et les travaux doivent être terminés à temps pour le cachet d’exportation soit maintenu en 1987 et après pour toute la durée du bail ». En ceci, la commune appliquait à la lettre la Loi du 13 juillet 1981, transcription d’une directive européenne (Lebailly,1987 : 53).

Quatre ans plus tard, les échaudoirs et ateliers de découpe précédemment organisés « en village », dont les ruelles étaient parcourues par les animaux, les professionnels, les clients sont démolis au profit d’un unique bâtiment aux murs aveugles. Désormais, les carcasses circulent confinées de la zone d’abattage vers les ateliers de découpes à travers les frigos et un couloir central. Cette rénovation rejoint le principe de concentration-centralisation du XIXe mais aussi celui, plus contemporain d’invisibilisation des activités d’abattage. (Vella, Brunfaut, 2015).

plansite

Le processus de dissimulation agit efficacement à Anderlecht : Forum Abattoir n’imaginait pas qu’autant de clients du marché, pourtant parfois très réguliers, ignoraient la présence de l’abattoir. D’autres associent sa fermeture à celle du marché aux bestiaux.

Fin du marché aux bestiaux 1890-2008

Tout en maintenant les trois fonctions premières du site, l’abattoir, les ateliers de découpe, le marché aux viandes, la société a abandonné la quatrième en 2008, son marché aux bestiaux, pour des motifs de rentabilité et d’image.

Tout d’abord, l’Afsca exigeait la mise aux normes de la halle centenaire. Classée, sa réfection qui allait engendrer des frais conséquents pour une activité qui connaissait, d’année en année, une baisse des transactions : près de 80 % en 20 ans (Abattoir SA, statistiques de vente et d’abattage). Par ailleurs, les pavés disjoints du sol de la halle laissaient perler les déjections sur les plafonds voûtés des Caves de Cureghem…un espace réservé à des événements qui exigeaient « un certain cachet peu compatible avec ce genre de décoration » (Entretien avec Paul Thielemans, employé d’Abattoir SA).

L’image ensuite : depuis 1998, le marché aux chevaux, qui se tenait historiquement à quelques pas de là, place de la Duchesse, a rejoint les abattoirs. Les autorités molenbeekoises, sous la pression d’Animaux en péril et de Gaïa, associations de défense des animaux, avaient préféré le fermer. Comme au XIXe siècle, la maltraitance des chevaux ouvre le débat (Agulhon, 1981 :92). Après avoir obtenu l’interdiction de la vente de chevaux non destinés à l’abattage et la vente des chats et des chiens sur les marchés, les associations s’inquiètent également du sort des animaux d’élevage. Gaïa considère la fermeture du marché d’Anderlecht comme « son deuxième succès clé » (Gaïa, 2016, site web).

Au-delà, la suppression du marché participe à invisibiliser l’animal de la ville. Depuis le XIXe, comme nous l’avons abordé précédemment, la présence animale a été organisée depuis le modèle de la quarantaine en limitant strictement la vente de bétail à des marchés spécifiques et la mise à mort aux abattoirs. L’évolution d’Anderlecht répond à un processus commun à d’autres abattoirs : il était un « lieu d’accueil du vivant et de rencontre autour de l’animal avant qu’il ne s’industrialise et ne centre ses activités sur la mise à mort des animaux uniquement. » (Delavigne, 2006 : 2). A ce mouvement s’ajoute l’exception anderlechtoise : il est situé en plein centre urbain. Or, Nathalie Blanc décrit la ville contemporaine comme minérale et qui préfère un animal absent, ne conservant de la nature que le végétal. (Blanc, 2000)

Un troisième abattoir ?

Quelques mois après la fermeture du Marché aux bestiaux, la société gestionnaire publie son premier plan de développement et le réadapte en 2011 : l’abattoir et les ateliers de grossistes de 1987 disparaissent au profit d’une grande plaine centrée sur la halle classée et entourée d’entrepôts urbains. (Abattoir, 2009, 2011).

Abatan, rebaptisée Abattoir, construit le premier entrepôt en 2015 grâce à un cofinancement du Fonds européen de développement régional (Feder) : le Food Met, une halle couverte, regroupe le marché aux viandes, des maraîchers et des épiciers. La même année, elle a introduit un nouveau dossier auprès du Feder pour sa Manufakture-Abattoir « deux projets dans un seul bâtiment : l’abattoir urbain et la Manufakture (…) Nous l’entendons comme un bâtiment accueillant un ensemble de petites et moyennes entreprises actives dans le domaine de l’alimentation et qui pourraient nouer des synergies sur divers plans : consommation d’énergie, gestion des déchets, l’échange de produits, dans un concept d’économie circulaire ». (Forum Abattoir, 2015 : 22)

Si la surface au sol de l’infrastructure des années quatre-vingts demeurait semblable à celle de Tirou, la « troisième vie » proposée par le plan de développement d’Abattoir imagine un « abattoir urbain compact » avec une emprise au sol réduite : un grand rectangle 60 sur 100 m… L’abattoir actuel compte pour 20 % de la surface (Forum Abattoir, 2014: 42). Le futur lui réserve 5 % des 21,5 ha du terrain. Toutefois, il se déploie en hauteur : les deux à trois étages de la Manufakture Abattoir accueilleraient les lignes d’abattage, les ateliers de découpe, des sociétés actives dans la production alimentaire et des commerces de bouche au rez-de-chaussée.

140623_AERIAL IMAGE_greenhouses

Ce projet de troisième abattoir répond à la logique de concentration mais accentue aussi le processus plus contemporain d’invisibilisation. En effet, placer l’abattoir au sein d’un bâtiment aux fonctions productives et commerciales multiples ne contribue-t-il pas à le dissimuler ? Après avoir été confinée derrière des façades aveugles, la mise à mort ne sera-t-elle pas tout aussi discrète derrière des commerces et activités qui suscitent moins d’appréhensions morales ?

Cette invisibilisation du lieu physique d’abattage peut correspondre à la dissociation contemporaine que le consommateur actuel établit entre l’animal et la viande : « Ce qui importe au consommateur ordinaire, ce sont les effets de l’assimilation de la substance carnée, diversifiée par des morceaux et des recettes : on recherche, à travers sa consommation, des effets de vie ; mais on les veut comme ex nihilo, coupés de l’être vivant singulier qui a fourni la substance ; l’oubli de l’animal est pour beaucoup condition d’un régime carné sans états d’âme. » (Vialles, 1988)

Ainsi, le mouvement qui a fait disparaître les abattoirs – en les éloignant des centres urbains et a fortiori du regard de ses habitants, en les dissimulant par des enceintes ou des bâtiments industriels génériques aux façades aveugles, se prolonge dans la seconde moitié du XXe siècle par la disparition du lien entre l’animal vivant et la viande.

L’abattoir racheté en 1984 était donc viable sous condition de modernisation. La société a également choisi d’exploiter les potentiels du terrain en diversifiant les activités commerciales tout en réservant une grande surface de terrain à son abattoir et à son marché généraliste, très ancrés dans le quartier. Elle développe toutefois des projets destinés à une clientèle plus large et dont certaines pourraient être moins compatibles avec sa fonction industrielle. En 2020, un abattoir compact associé à d’autres entreprises liées à l’alimentation, « Manufakture Abattoir », devrait remplacer l’actuelle infrastructure. L’activité sera donc conservée mais rationalisée, concentrée et logée dans un bâtiment qui participera au choix de diversification de la société gestionnaire.

En guise de conclusion

Le XIXe siècle a rassemblé la mise à mort des animaux dans des infrastructures spécifiques. Des cinq abattoirs de la jeune zone urbaine bruxelloise du XIXe, seule subsiste les Abattoirs et Marchés d’Anderlecht.

Sa présence en centre urbain est exceptionnelle : l’abattage se déroule aujourd’hui à proximité des lieux de d’élevage et non plus de consommation.

La mise à mort, la découpe, la vente, le marché et les étables occupaient tout le site jusqu’en 1984. L’abattoir reconstruit en 1987 loge désormais les lignes d’abattage, les ateliers de découpe et le marché aux viandes dans un seul bâtiment. Plus de trente ans plus tard, la société projette pour 2020 la construction d’un nouvel abattoir. Ce dernier, la Manufakture Abattoir renforce le processus de concentration : l’abattoir et ses ateliers seront déplacés dans un « entrepôt urbain », d’une ampleur au sol de 600 m2 mais qui s’élèvera en hauteur, sur deux ou trois étages. La société entend également y installer d’autres entreprises de production alimentaire et des commerces.

Pour expliquer la persistance de cet abattoir, j’ai avancé l’hypothèse de son insertion dans une logique de quartier. A l’époque de la gestion communale, il a été conservé, car il était un maillon de la politique locale, à tendance paternaliste, mais aussi un moteur de l’écosystème du quartier tant pour son économie que pour son identité culturelle. Dans les années quatre-vingts, la commune d’Anderlecht déclare le site en faillite. Sa renaissance doit là encore beaucoup au quartier : des entrepreneurs de Cureghem – liés au secteur de la viande, de l’élevage ou à ses connections – ont racheté le site par peur qu’il ne devienne un « trou noir ». La société gestionnaire a acquis plus qu’un abattoir et un marché : un terrain de 10,5 ha et a opté pour la diversification de ses activités, profitant de son ampleur et cherchant à éviter le vide craint par la première génération de repreneurs.

La présence de l’abattoir et ses ateliers de découpes est quelque peu occultée par le marché généraliste qui attire, chaque fin de semaine, plus de 100 000 visiteurs. De nombreux clients ignorent sa présence et d’autres associent la fin du marché aux bestiaux à une fermeture de la zone d’abattage. La dissimulation de cet abattoir serait-elle une condition pour son maintien en ville ? Une invisibilisation qui renvoie à la très contemporaine dissociation que le consommateur opère entre l’animal et la viande consommée.

Or, plusieurs années durant, en partie au départ du Plan global de développement de la société, l’Atelier de projet d’architecture de La Cambre a choisi les abattoirs comme terrain d’étude. Ses enseignants ont invité les étudiants à réfléchir l’abattoir en terme de « perspective » et de « situation » : « C’est à partir de cet apprentissage en situation qu’on peut se mettre à défendre l’abattoir, à s’en faire porte-parole dans ce qu’il pourrait devenir, car on pense qu’il y a encore des ressources pour le ‘ désinvisibiliser ‘ et produire un morceau de ville à partir de lui. Faire prise sur une partie sans chercher l’idéal, construire un possible pas à pas » (Vella, Brunfaut, 2015 : 40).

En proposant de le « désinvisibiliser et de produire un morceau de ville à partir de lui », cet atelier propose d’inverser la perspective : plutôt que de demander à l’abattoir de s’adapter à l’évolution de la ville, il nous invite à penser la ville depuis et par sa présence. Cette perspective rejoint l’intervention d’Antonin, riverain du site : « Si vous voulez qu’il soit intégré dans un quartier, il faut que les habitants comprennent ce qu’est un abattoir, ce qu’est abattre des bêtes, qui sont ces gens qui y travaillent, quels sont les enjeux. Nous sommes dans le dernier abattoir en fonction au cœur d’une capitale européenne. C’est compliqué mais c’est aussi une vraie chance. » (Forum Abattoir, 2015 : 24).

Cette intervention formulée à l’issue d’un débat qui a confronté des gestionnaires du site, des associations, des chercheurs, des personnes intéressées par le bien-être animal, des riverains et un abatteur nous invite à travailler la présence de l’abattoir en ville : comment peut-il être un potentiel, un outil à valoriser et à mettre en lumière ? Comment éviter de le percevoir seulement comme une activité rentable mais embarrassante et donc à dissimuler derrière un bâtiment aux façades aveugles ou à l’abri d’autres activités commerciales plus séduisantes.

Et, comment à travers la présence de cet abattoir en ville, redessiner avec les habitants, le lien entre l’animal et la viande, un lien que la consommation ordinaire tend également à invisibiliser ?

Sources

HERSLEVEN Josef 1925 – « Marché aux volailles et légumes ». Reportage photographique, conservé à l’Institut Royal du patrimoine artistique (IRPA-IKPA.

KINNAER A. & SENECHAL C. (éds) 2014 – État des lieux, document de travail pour ouvrir et alimenter le débat sur le devenir du site des abattoirs d’Anderlecht, Forum Abattoir,

Projet de développement global Abattoir, Le Ventre de Bruxelles – 2012, Bruxelles, ORGANIZATION FOR PERMANENT MODERNITY (ORG) & ABATAN SA.

Projet de développement global Abattoir, Le Ventre de Bruxelles. – 2014. Bruxelles, ORGANIZATION FOR PERMANENT MODERNITY (ORG) & ABATTOIR SA.

« Projet de modernisation des Abattoirs ». Conseil communal du 22/09/1971. Archives de la Commune d’Anderlecht. Registre des procès-verbaux des séances du conseil communal.

« Projet de rapport pour le conseil échevinal, création d’un abattoir central pour l’agglomération Bruxelloise », document manuscrit, accompagnant une lettre de l’administration communale de Bruxelles du 4 janvier 1878. Archives de la Commune d’Anderlecht, Boite Abattoirs et Marchés d’Anderlecht.

« Statistiques ». procès-verbal du conseil communal d’Anderlecht du 5/05/1919. Archives de la Commune d’Anderlecht, Boite Abattoirs et Marchés d’Anderlecht, farde « reprise ».

« jaaroverzicht 1998-2013 » – document comptable de la Abattoir SA, 2014, n.p. ( non publié)

« Rapport au collège » – s.d, s.a, vers 1919. Archives de la Commune d’Anderlecht. Boite Abattoirs et Marchés d’Anderlecht.

Bibliographie

AGULHON M. 1981 – « Le sang des bêtes. Le problème de la protection des animaux en France au XIXe siècle », Romantisme, vol. 11, n° 31, 81-111.

BLANC Nathalie 2000 – Les animaux et la ville. Paris, Odile Jacob.

BREËS G. SCOHIER C. & RENSON G. (éds) 2012 – Un abattoir en Ville. Bruxelles en Mouvement, n° 256-257.

« De la société communale à la société anonyme » (entretien avec Carlos Blancke) 1996 – Cahiers de la Fonderie n° 20 : La viande, tranche de ville, mode de vie, 17-20.

DELAVIGNE A.-E. 2006 – « L’abattoir d’Arles, un lieu de rencontre autour des animaux », Ruralia, 18/19, http://ruralia.revues.org/1231.

DUPREZ M. & MILUTIN R. 1998 – « Les maquignons trottent jusqu’aux abattoirs ». Journal Le Soir, 5.09.1998.

EGGERICKX T. 2005 – « Les migrations internes en Belgique de 1840 à 1939 : un essai de synthèse », in : Eggerickx T. & Sanderson J.-P. (éds), Histoire de la population de la Belgique et de ses territoires, Actes de la Chaire Quetelet 2005. Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 293-337.

FOUCAULT Michel 1994 [1977] – « Naissance de la médecine sociale » (trad. D. Reynié). in Dits et Écrits III, texte 196. Paris, Gallimard, 207-228.

JANSSENS MARC (éd) 1990 – Mémorial à l’occasion du centenaire des Abattoirs et Marchés d’Anderlecht. Bruxelles, ABATAN SA.

JAUMAIN S. 1996 – « Les bouchers bruxellois d’avant 14 ». Cahiers de la Fonderie n° 20 : La viande, tranche de ville, mode de vie, 6-10.

KINNAER A. & SENECHAL C. (éds) 2015 – L’abattoir illustré. Bruxelles, Forum Abattoir.

LEBAILLY P. 1987 – « Considérations à propos de la restructuration du réseau d’abattoirs en Wallonie ». Wallonie, n° 14 (79), 49-55.

« Les maître-abatteurs aujourd’hui » (Entretien avec A. Cornélis) 1996 – Cahiers de la Fonderie n° 20 : La viande, tranche de ville, mode de vie, 12-16.

MISTIAEN P. MEERT H. & KESTELOOT C. 1995 – « Polarisation socio-spatiale et stratégies de survie dans deux quartiers bruxellois ». Espace, population et société, 13-3, 277-290.

MULLER S. 2004 – « Les abattoirs sous haute surveillance ». Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 51-3, 104-120.

ONCLINCK F. & DEUXANT M.-A. 1996 – « Filières de production et quartier ». Cahiers de la Fonderie, n°20, 25-27.

SCHOLLIERS P. 1996 – « Cochonnade ou filet de bœuf aux truffes ». Cahiers de la Fonderie, n° 20, 53-57.

VANDEMEULEBROEK Marc 1984 – L’abattoir d’Anderlecht, ISACF.

VELLA G. & BRUNFAUT V. 2015 – « Apprendre en situation de transmission ». Clara Architecture/Recherche, n° 3, 31-42.

VIALLES N. 1988 – « La viande ou la bête ». Terrain, n° 10, 86-96.


[1] Projet de rapport pour le conseil échevinal, création d’un abattoir central pour l’agglomération Bruxelloise, document manuscrit. A.C.A, accompagnant une lettre de l’administration communale de Bruxelles du 4 janvier 1878.

[2] Statistiques, procès-verbal du conseil communal d’Anderlecht du 5/05/1919, A. C. A, « reprise ».

[3] Rapport au collège, s.d, s.a, vers 1919, Archives de la Commune d’Anderlecht. (A.C.A)

[4] Hersleven, Josef. Marché aux volailles et aux légumes @Kikirpa.

[5] Après des tentatives pour le moderniser, la Villette ferme en 1974, tout comme pour les abattoirs de La Mouche, à Lyon, et Vaugirard en 1978.

[6] Conseil communal du 22/09/1971, Projet de modernisation des Abattoirs. A. C. A, procès-verbaux des séances du conseil communal.

Pour citer cet article
Cataline Sénéchal « L’abattoir d’Anderlecht : les trois vies d’une exception urbaine »,
Uzance n°4, 2015, 52-62
URL : http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/index.php?id=14484



Vu(es) du quartier : Uzance: « Heyvaert »

Ce mois d’avril 2016 a vu la publication d’un numéro d’ « Uzance »  consacré au quartier Heyvaert – du nom de la rue qui relie les abattoirs et la Ville de Bruxelles à travers Anderlecht-Cureghem et Molenbeek. Cinq analyses, cinq vues à la croisée de l’ethnologie, la sociologie, la géographie et l’histoire.

« Pendant une grande partie des années 1990, une arcade « Bienvenue Anderlecht Welkom» a trôné à l’entrée de la rue Wayez, à la limite entre le quartier de Cureghem et le reste du territoire de la commune d’Anderlecht. Cureghem se trouvait ainsi symboliquement exclu du territoire communal. Cette anecdote n’est pas anodine. Elle souligne le statut particulier de ce territoire : quartier d’immigration, quartier de bouchers, puis de commerces de voitures d’occasion, portion de territoire séparée du reste de la commune par la présence du canal… Après avoir été au cœur des ambitions industrielles de Bruxelles, Cureghem est devenu un lieu de relégation, mais aussi de mobilités et d’ancrages : « on y atterrit quand on n’a pas le choix et on repart quand on va mieux »1. Pourtant, ce territoire semble aujourd’hui rattrapé par l’accélération du rythme des transformations urbaines prenant place dans les quartiers centraux des agglomérations. Multiplication de grands projets d’urbanisme, diversification des mouvements migratoires, creusement des inégalités sociales, émergence de nouvelles formes de ségrégation spatiale…, toutes ces tendances, et bien d’autres encore, remodèlent en profondeur les centres-villes et y soulèvent quantité d’enjeux sociaux, économiques et politiques.

(…) Ainsi, les articles se penchent sur ce qui fait ancrage pour les habitants de ces quartiers en tension (M. Chabrol et C. Rozenholc, Rester au centre-ville : ce(ux) qui résiste(nt) à la gentrification), sur les modes de cohabitation entre populations et activités diverses (E. Lénel : Vivre au milieu des voitures. Ressorts et tensions socio-spatiales d’une alliance de propriétaires pour un quartier habitable), sur les fonctionnements de l’économie des voitures d’occasion (M. Rosenfeld et M. Van Criekingen : Gentrification vs. place marchande : présent et devenir d’une centralité commerciale euro-africaine d’exportation de véhicules d’occasion), sur l’évolution des dispositifs de rénovation urbaine dans cette partie de la ville (M. Sacco : Heyvaert au prisme des Contrats de quartier : du commercial au résidentiel), et enfin sur le rôle central de l’abattoir d’Anderlecht et du marché qu’il accueille (C. Sénéchal : L’abattoir d’Anderlecht : les trois vies d’une exception urbaine).

En partant ainsi de l’existant, des modes d’habiter et des cohabitations, des activités économiques et commerciales en activité, les textes de ce numéro cherchent à mettre à distance les visions canoniques d’une métropolisation avançant sur les quartiers populaires à la manière d’un rouleau compresseur. Peut-être ne faut-il pas trop vite « régler le compte » de ces quartiers, même s’ils sont localisés sur des lieux désormais très prisés par des acteurs dominants. De fait, des formes de résistance existent et se font jour dans ces quartiers en transformation. »

(Extraits de Bienvenue à Heyvaert, introduction, par M. Rosenfeld et M. Van Criekingen)

 




« Regards sur le travail »… dans les abattoirs

Deux films et un débat, le dimanche 24 avril 2016, dès 18h au Cinéma Nova.

Dans le cadre de la 18e édition de Regards sur le travail – des rencontres pour alimenter débats et en films la question du travail et de ses représentations dans le cinéma documentaire  – Le P’tit ciné, le Cinéma Nova et Forum Abattoir, proposent une fin d’après midi et une soirée de films et débats sur le travail dans les abattoirs. Cela se passe au Cinéma Nova, 3 rue d’Arenberg, 1000 Bruxelles, dès 18h.

Entree_du_personnel2

Dimanche 24 avril à 18h [tarif : 3,5€ / 2,5€]

« Entrée du personnel »

un film de Manuela Frésil, 2011, France, video, vo st en, 59′

Projection suivie d’un débat sur la représentation de l’abattage animal au cinéma. Pour en débattre avec nous : la réalisatrice Manuela Frésil, un travailleur des abattoirs d’Anderlecht et Anne-Elène Delavigne, ethnologue (CNRS – Museum national d’histoire naturelle, France), qui, depuis de nombreuses années mène des travaux sur les représentations sociales et artistiques des métiers de la viande.

Il existe différents types d’abattoirs et différentes manières de filmer ce qui s’y passe. Quelques années après avoir réalisé “Si loin des bêtes”, un documentaire sur l’élevage porcin industriel, la cinéaste et philosophe Manuela Frésil a choisi de poser sa caméra dans un abattoir industriel, pour s’intéresser aux conditions de travail des ouvriers et à leur rapport à la mort. Un lieu caché, loin de tout, au bout d’une zone industrielle, où le travail commence dans l’obscurité de la nuit. Des bruits et des odeurs de mort. Une cadence soutenue. Des gestes répétitifs dictés par la mécanisation des chaînes de découpe ou d’emballage de la viande. Des exigences croissantes de productivité. La situation absurde d’une surproduction dictée par les délocalisations et les pressions de la grande distribution. Des douleurs physiques, des articulations qui lâchent et des nerfs qui craquent. L’usure bien avant l’âge de la retraite. La crainte du licenciement. Des témoignages et des récits de vie de travailleurs à la recherche d’une “vie normale”, s’étonnant parfois d’effectuer encore ce travail dans lequel ils pensaient ne faire qu’un court passage. Et les questionnements de la réalisatrice, qui parvient avec brio à contourner l’apparente impossibilité de montrer ce travail et ses conséquences sur les ouvriers.


DANS MA TETE UN ROND-POINT - 2

Dimanche 24 avril à 21h [tarif : 5€ / 3,5€]

« Dans ma tête un rond point »

un film de Hassen Ferhani, 2015, Algérie, HD, vo st fr, 100′

« Réalisateur ancré dans son territoire, Hassen Ferhani a longuement filmé Alger. Dans ses courts métrages documentaires, il a arpenté la ville. Et ici, s’est installé dans un lieu pour n’en plus sortir, un abattoir en pleine ville. Mais de la fonction d’un abattoir, Hassen Ferhani montre peu, à peine quelques bêtes écorchées aux détours d’un cadre, un taureau fougueux et résistant qui ne veut pas avancer ou un chat détrousseur d’intestins… Ce qu’il capte, longuement, dans des plans le plus souvent fixes ou portés par une tranquille lenteur, ce sont les espaces alentours, la cour, une rue, un terrain vague ou des locaux immenses, vides, suspendus à la fonction qui les attend. En laissant les bêtes hors champ, Ferhani s’éloigne délibérément de la mécanique du travail. Dans ces moments suspendus, il va recueillir la parole de quelques hommes, leurs liens, leurs rêves, leurs souffrances, loin des fonctions qu’ils occupent dans ces lieux. Dans ce huis-clos lent et tendre, qui s’offre des échappées presque oniriques, l’abattoir devient l’espace à partir duquel, au loin, se dessine un pays, la scène close que seul les liens d’amitiés et l’imaginaire ouvrent à l’ailleurs et aux possibles, l’espace que des hommes, coincés dans leur dure vie de labeur, franchissent en rêvant, désirant, partageant. »




Paroles d’abatteurs Paroles d’éleveurs

Au printemps 2015, des étudiants du cours d’Ethologie et société de Vinciane Despret nous accompagnaient dans les locaux de repos des ouvriers d’abattage des bovins, ABACO.  Cette rencontre, la visite d’un autre abattoir et la discussion avec des éleveurs ont construit un petit document sonore de 11′ tout en sensibilité et en questionnement.

Ecoutez Morad, Dany, Jean-Claude, Nordin et les autres parler de leur métier, de leur rapport à l’animal et à la mort.

 • +  Batuare

Travail réalisé par Ema Alvarez Rodriguez, Luca Fiamingo, Judith Lanjouere, Juliette Simon Juliette & Sofia Stimmatini.

Cette rencontre a aussi nourri l’article « Ces hommes qui tuent pour nous » publié dans l’Abattoir illustré.